COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

22.02.2021

Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT

Rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT.

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w styczniu 2021 r. od m.in. wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego - do 20 sierpnia 2021 r.

Przedłużenie terminu dotyczy płatników:

 • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie zostało opublikowane 18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 318 i tego dnia weszło w życie. 

Zmiany od 1 grudnia 2020 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami antykryzysowymi, wspierających podatników w obszarze podatku dochodowego w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Wydłużenie dotyczy m.in. terminów:

 1. stosowania zwiększonych limitów zwolnień przedmiotowych dotyczących:
  • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji oraz zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż fundusz socjalny - do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
  • rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych oraz dopłat do wypoczynku z innych źródeł niż fundusz socjalny - do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 2. rozliczania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 3. możliwości zaliczania do kosztów podatkowych poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny wartości środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, rękawiczek, okularów) - do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 4. prawa do uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (B+R) - do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 5. prawa do stosowania w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, 5% stawki podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 (IP BOX) - do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 6. złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego (np. PIT-37, PIT-36), złożenia korekty tego zeznania albo złożenia oświadczenia (PIT-OP),
 7. dla tzw. zatorów płatniczych, znowelizowane przepisy zwalniają z obowiązku podwyższenia podstawy obliczenia podatku przez dłużnika nie tylko przy obliczaniu zaliczek na podatek, ale również w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Podobnie, w przypadku wierzycieli, skrócony termin z 90 do 30 dni, po którym mogą odliczyć nieopłacone wierzytelności, będą mogli stosować również w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym obowiązywał stan epidemii,
 8. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, do którego obowiązani są podatnicy będący właścicielami budynków, które zostały przez nich oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu - do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany, w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ponadto ustawa:

 1. rozszerza zakres podmiotowy odliczanych darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 2. umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które podatnik poniósł w związku z udzieleniem pomocy (nieodpłatnego świadczenia) na rzecz podmiotów biorących udział w walce z COVID-19, np. szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie, otrzymana pomoc nie będzie dla tych podmiotów przychodem podlegającym opodatkowaniu,
 3. zwalnia od podatku dochodowego dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT

Rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  przedłużył terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

 • październiku – do 20 maja 2021 r.
 • listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.
 • grudniu – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników:

 • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
 • prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. pod poz. 2054 i weszło w życie z dniem publikacji, czyli 19 listopada 2020 r.

Polski Bon Turystyczny zwolniony od podatku PIT

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262) już obowiązuje (weszła w życie 18 lipca 2020 r.).

Określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego.

Jednocześnie zmienia (art. 40) ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadza do niej przepis (art. 52zc), który zwalnia od podatku dochodowego wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na jej podstawie. 

Tarcza 4.0. w podatku PIT

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza następujące rozwiązania:

 1. epizodyczne zwolnienie - za okres od marca do grudnia 2020 r. - z podatku od przychodów z budynków, do którego obowiązani są podatnicy będący właścicielami budynków, które zostały przez nich oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu. Zastępuje ono dotychczasową regulację zakładającą przedłużenie terminu zapłaty podatku od ww. przychodów - art. 52pa ustawy PIT;
 2. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 - art. 52zb ustawy PIT;
 3. zmiany w zakresie tzw. zatorów płatniczych [1]:
  • wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19, będzie mógł pomniejszyć dochód/przychód dla celów obliczenia zaliczki/ryczałtu o nieuregulowaną wierzytelność, już po upływie 30 dni, od dnia upływu terminu jej płatności
  • wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19 i który w 2020 r. wpłaca zaliczki uproszczone, będzie mógł je pomniejszyć o część nieuregulowanej wierzytelności do wysokości:
   • 17% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego według skali podatkowej albo
   • 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym;
 4. zwolnienie podatników opodatkowanych kartą podatkową z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanej wprowadzonym przez władze publiczne odgórnym zakazem prowadzenia tej działalności z powodu COVID-19. W konsekwencji, z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za ten okres [2];
 5. rozszerzenie zakresu podmiotowego odliczanych darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej [3];
 6. rozszerzenie zakresu przedmiotowego odliczanych darowizn poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.:
  • organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, szkolnym schroniskom młodzieżowym, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii),
  • organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego [4].
 7. odliczenie darowizn wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z istniejącą sytuacją COVID-19, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
  • przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację wskazanemu podmiotowi, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
  • organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane [5];
 8. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, domom pomocy społecznej. Rozwiązanie to jest możliwe, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne - art. 52z ustawy PIT. Preferencja obejmuje także darowizny laptopów i tabletów nie starszych niż 3 lata przekazanych wskazanym wyżej podmiotom z pkt 6;
 9. wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu wartości darowizn otrzymanych przez m.in. placówki lecznicze oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej, placówki oświatowe, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - art. 52za ustawy PIT;
 10. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku PIT [6].

 

Przypisy:

[1] art. 52w ustawy PIT i art. 57d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy ryczałtowej) 

[2] art. 57g ustawy ryczałtowej

[3] art. 52n ustawy PIT i art. 57b ust. 1 ustawy ryczałtowej

[4] art. 52x ustawy PIT i art. 57e ustawy ryczałtowej 

[5] art. 52n ust. 2a ustawy PIT i art. 57b ust. 2a ustawy ryczałtowej

[6] art. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19

Dodatek solidarnościowy zwolniony od podatku PIT

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068) już obowiązuje (weszła w życie 21 czerwca 2020 r.).

Określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Jednocześnie zmienia (art. 14) ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadza do niej przepis (art. 52ua), który zwalnia od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

Więcej czasu na zaliczki PIT

Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku.

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

 • w marcu - podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
 • w kwietniu - podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
 • w maju - podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. pod poz. 972 i weszło w życie z dniem publikacji, czyli 1 czerwca 2020 r.

Więcej czasu na przekazanie 1%

Na mocy przepisów wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem przedłużono termin na przekazywanie 1% wybranej OPP.

W tym roku możemy przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca. Zeznanie lub PIT-OP można złożyć przez e-PIT, ale również papierowo lub przez e-Deklaracje.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała 1% podatku.

Więcej informacji w Więcej czasu na przekazanie 1%.

Więcej czasu na złożenie PIT

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności przedłużony został termin na złożenie rocznego zeznania PIT.

Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. można składać do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez żadnych konsekwencji.

Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo.

Ułatwieniem w logowaniu do usługi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.

Więcej informacji w Więcej czasu na złożenie PIT oraz w W tym roku mamy więcej czasu na złożenie PIT – sprawdź jak to zrobić.

Informacje dla przedsiębiorców

Na stronie gov.pl - Tarcza antykryzysowa dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych zmian dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. na temat:

 • Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych
 • Wyłączenia stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
 • Odliczenia kosztów B+R od dochodu
 • Ulgi IP Box

Darowizny na walkę z COVID-19

Każdy kto wspomaga walkę z koronawirusem może zapłacić niższy podatek dochodowy. Od podstawy opodatkowania podatkiem PIT można odliczyć darowizny (rzeczowe lub pieniężne) przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Więcej informacji na temat odliczeń w Darowizny przekazane na walkę z COVID-19.

Objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19

Objaśnienia zawierają wyjaśnienia m.in. dotyczące rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)