Kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem PCC


Informacje o podatnikach i płatnikach podatku od czynności cywilno-prawnych

26.01.2022

Podatnicy

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, z tym że podatnikiem jest przy:

  1. umowie sprzedaży - kupujący,
  2. umowie zamiany – strony czynności,
  3. umowie darowizny – obdarowany,
  4. umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości,
  5. umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot, który nabywa rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
  6. ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności,
  7. umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca,
  8. ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
  9. umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach (np. dwie osoby kupują samochód) albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej - są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku.

Oznacza to, że podatek może być zapłacony przez jedną z tych osób w całości, przez każdą z nich w równej wysokości, albo przez niektóre z nich w różnej wysokości. Ważne, żeby w sumie kwota wpłat była równa kwocie należnego podatku. Jeżeli podatek nie zostanie zapłacony przez te osoby w terminie i w całości urząd skarbowy może sam zdecydować, kto i w jakiej części zapłaci (ale wówczas wraz z dodatkowymi kosztami, w tym odsetkami).

Płatnicy

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są notariusze. Pobierają oni podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego i przekazują organowi podatkowemu.