Ulga na powrót - Niskie podatki


Ulga na powrót to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia

21.06.2022

Najważniejsze zmiany

 • Ulga ma zastosowanie od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • Polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Skorzystają z niej osoby, które po 31 grudnia 2021 r. przeniosły miejsce zamieszkania do Polski.
 • Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Na czym polega

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT[1]:

 • przychodów z pracy na etacie[2],
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą[3] oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
 • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
 • jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,
 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,
 • uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.
Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych[4], ulgi dla rodzin 4+[5] oraz ulgi dla pracujących seniorów[6] nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej[7] zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:                                       

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu[8] oraz
 • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
 • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:
 • nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji[9] lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga w praktyce

Z ulgi możesz korzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym uzyskałeś przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku).

Jeśli spełniasz warunki do ulgi i chcesz aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to złóż płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do ulgi. W oświadczeniu musisz wskazać również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru (możesz sam je zredagować). Musi jednak zawierać klauzulę o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • [1] Podatek PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on regulowany ustawą PIT oraz ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).
 • [2] Praca na etacie to praca wykonywana na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej.
 • [3] Art. 13 pkt 8 ustawy PIT.
 • [4] Art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.
 • [5] Art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT.
 • [6] Art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT.
 • [7] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
 • [8] Art. 3 ust. 1 i 1a ustawy PIT.
 • [9] Art. 5a pkt. 21 ustawy PIT.

 

Repatriacja kapitału

Korzystne warunki powrotu i inwestowania pieniędzy w Polsce, przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski

Ulga na CSR

Odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę

Fundacje rodzinne

Skuteczne zabezpieczenie firmy w sytuacji, gdy potomkowie przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą nią zarządzać