Kalkulator samorządowy - Niskie podatki


Kalkulator samorządowy pokazuje, jak kształtowały się dochody JST w ciągu ostatnich 10 lat i umożliwia ich oszacowanie w 2022 r., po zmianach podatkowych zawartych w rządowym programie „Polski Ład”

21.06.2022

Wybierz jednostkę samorządu terytorialnego (JST)

Kalkulator zawiera aktualne informacje w części dotyczącej danych historycznych i danych dotyczących 2021 roku – po I półroczu. Po zaakceptowaniu przez Sejm i Senat rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 kalkulator zostanie zaktualizowany o dochody planowane na 2022 rok.

1 Przez wsparcie z budżetu państwa rozumie się sumę dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, bez części oświatowej tej subwencji i bez par. 618 klasyfikacji budżetowej – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (w paragrafie tym ujmuje się środki rezerwy „drogowej” subwencji ogólnej, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
2 Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem danej JST.
3 Stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi danej JST - art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4 Prognozy dochodów sporządzane przez JST w WPF-ach (stan na 05.05.2021).
5 Dochody, które wynikają z projektu nowelizacji ustawy o dochodach JST, powiększone o wsparcie w postaci dodatkowych środków subwencyjnych oraz pulę środków, które zostaną przekazane jednostkom samorządowym w ramach Funduszu Polski Ład. W kalkulacji przyjęto uproszczony podział środków Funduszu Polski Ład proporcjonalnie do struktury I algorytmicznego podziału Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (faktyczny podział środków z funduszu może docelowo się różnić).

Stabilne dochody samorządów

Gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów, nowa subwencja rozwojowa, kalkulator samorządowy