Etapy


Poszczególne etapy w ramach programu, limity czasowe

13.07.2023

Etap I – Selekcja

Cel etapu

podjęcie decyzji o przyjęciu/przystąpieniu do ICAP.

Czas trwania etapu

od 4 do 8 tygodni od momentu dostarczenia pakietu dokumentów (selection documentation paskage) administracji wiodącej.

Przed etapem selekcji sugerowany jest kontakt ze spoc w celu wstępnego przedyskutowania zasadności udziału w ICAP.

Przebieg etapu

 • W ramach tego etapu MNE dostarcza pakiet dokumentów administracji wiodącej. Dokumenty podlegają analizie przez wiodącą administrację oraz pozostałe objęte programem administracje podatkowe.
 • Administracja, do której złożono wniosek może podjąć decyzję, że nie chce być administracją wiodącą.
 • Jeżeli administracja, do której złożono wniosek zdecyduje, że chce być administracją wiodącą, analizuje złożone dokumenty i wyjaśnia wszelkie niejasności z MNE. Pakiet dokumentów zostanie przekazany do pozostałych adminitracji objętych programem.
 • Do rozpoczęcia programu konieczne jest, żeby co najmniej 3 administracje zgodziły się wziąć w nim udział. Jeżeli nie zostanie osiągnięte minimum, ICAP kończy się na tym etapie.
 • Na podstawie dokumentów (uzupełnionych ewentualnie o inne, o które MNE zostanie poproszone) administracje podatkowe mogą podjąć decyzję o wyłączeniu niektórych ze wskazanych przez MNE transakcji z ICAP. Jeżeli jakaś transakcja zostanie wyłączona z ICAP, nie można w trakcie programu żądać informacji dotyczących tej transakcji w celu wykorzystania ich w procedurach krajowych.
 • Na koniec etapu selekcji administracja wiodąca omówi z MNE wyniki ustaleń pomiędzy administracjami objętymi programem, w szczególności:
 • które administracje podatkowe zgadzają się uczestniczyć w programie,
 • lata objęte programem i proponowane okresy roll-forward,
 • wszelkie objęte ryzyka lub transakcje, które zdaniem administracji powinny być wyłączone z programu,
 • ramy czasowe dla etapu oceny ryzyka (etap II)
 • szczegóły głównego pakietu dokumentacji, który MNE ma dostarczyć przed rozpoczęciem etapu oceny ryzyka.
 • MNE na tym etapie podejmuje decyzję czy zgadza się kontynuować program w określonym zakresie podmiotowym (administracje objęte programem) i przedmiotowym (ryzyka/transakcje, lata). Jeśli MNE zgadza się, ustalony zostaje termin na dostarczenie głównego pakietu dokumentacji. W tym momencie MNE, wiodąca administracja i inne objęte programem administracje powinny również uzgodnić preferowane podejście do wydania wyniku ICAP (outcome letters), tak aby wszelkie wymagane zgody mogły zostać udzielone przez MNE na długo przed rozpoczęciem etapu wyniku (etap III).
 • Jeżeli MNE nie zgadza się na kontynuację programu w określonym zakresie, ICAP kończy się na tym etapie.

Etap II – Ocena ryzyka

Cel etapu

dokonanie analizy ryzyka i ostatecznych ustaleń, które znajdą się w wyniku ICAP (outcom letter).

Czas trwania etapu

od 20 do 36 tygodni od momentu dostarczenia głównego pakietu dokumentów (main documentation package) do wszystkich administracji w programie.

Przebieg etapu

 • W ramach tego etapu MNE musi udostępnić wszystkim administracją biorącym udział w ICAP główny pakiet dokumentów uzgodniony w na koniec etapu I. Termin na dostarczenie dokumentów zostanie uzgodniony pomiędzy administracją wiodącą i MNE.
 • Główny pakiet dokumentów będzie udostępniany administracjom objętym programem poprzez system zdalnego dostępu do dokumentów na serwerach UPE (virtual data room) lub za pośrednictwem wiodącej administracji podatkowej, w ramach wymiany informacji na podstawie umów międzynarodowych.
 • W ramach tego etapu przewidziana jest seria spotkań zarówno pomiędzy uczestniczącymi w programie administracjami jaki i spotkań z MNE.
 • Jeżeli okaże się to konieczne, administracje objęte programem mogą żądać od MNE, za pośrednictwem administracji wiodącej, dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Podczas tego etapu jedna lub więcej administracji uczestniczących w programie może współpracować z MNE w celu ustalenia właściwego traktowania podatkowego transakcji objętych programem, łącznie z ustaleniem konieczności dokonania doszacowania i korekty odpowiadającej w okresie objętym programem. Alternatywnie administracje i MNE mogą uzgodnić, że takie ustalenie powinny mieć miejsce poza ICAP, np. w ramach APA.
 • W trakcie oceny ryzyka jedna lub więcej administracji mogą uznać, że nie są w stanie uzyskać komfortu/pewności co do jednego lub większej ilości ryzyk objętych ICAP. W takiej sytuacji administracja ta przestaje analizować te ryzyka, niezależnie od tego, że pozostałe administracje nadal prowadzą analizę. Informacja o takiej sytuacji zostanie natychmiast przekazana do MNE przez administrację wiodącą. Administracja, która zaprzestała analizy ryzyka przejdzie do etapu III w tym samym czasie co pozostałe administracje.

Etap III – Wynik

Cel etapu

MNE otrzyma od wiodącej administracji  informację o zakończeniu  ICAP (completion letter) potwierdzającą zakończenie procesu analizy ryzyka.

MNE otrzyma pismo uzgodnieniowe (outcom letter) od każdej z administracji objętej programem, zawierające ustalenia danej administracji wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP. 

Czas trwania etapu

od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu

 • Każda administracja objęta programem sporządza własne ustalenia z ICAP w oparciu o dokonaną analizę ryzyka, przy czym ustalenia te, pomimo wszelkich starań mogą różnić się pomiędzy administracjami.
 • Mogą wystąpić przypadki, w których administracja objęta programem nie jest w stanie stwierdzić, że ryzyko objęte ICAP jest niskim ryzykiem lub nie jest w stanie wyciągnąć wniosków w odniesieniu do ryzyka objętego ICAP. Takie sytuacje zostaną zawarte w piśmie uzgodnieniowym.
 • Pismo uzgodnieniowe potwierdzi szczegóły okresów roll-forward jak również zobowiązania MNE do raportowania wykonywania uzgodnień.

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o programie: czym jest ICAP, terminy, kontakt

Dokumenty

Lista dokumentów w podziale na poszczególne etapy programu

Wzory

Wzory formularzy do wykorzystania przez MNE w poszczególnych etapach ICAP