Dokumenty


Lista dokumentów w podziale na poszczególne etapy programu

13.07.2023

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w języku angielskim.

Etap I - Selekcja (selection documentation package)

 1. Podstawowe informacje, w szczególności:
  • lista proponowanych jurysdykcji podatkowych uczestniczących w ICAP
  • lista proponowanych okresów objętych ICAP
  • dane identyfikacyjne głównego podmiotu MNE w każdej z proponowanych jurysdykcji podatkowych
  • czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarte zostały transakcje, uzgodnienia, dokonane restrukturyzacje, które wpływają na aktualność danych posiadanych przez uczestniczące administracje
 2. Podstawowe informacje o ryzykach/transakcjach, w szczególności
  • lista kategorii transakcji i uzgodnień proponowanych do objęcia ICAP
  • lista jurysdykcji podatkowych, w których odbiorcy płatności wewnątrzgrupowych w każdej z proponowanych transakcji/uzgodnień mają rezydencję podatkową lub prowadzą działalność
  • wskazanie czy proponowane transakcje/uzgodnienia dotyczą przeniesienia aktywów, funkcji, zobowiązań, płatności do/z jurysdykcji podatkowych uczestniczących w ICAP oraz jurysdykcji, w których podmioty wchodzące w skład MNE prowadzą działalność;
  • wskazanie wartości poszczególnych transakcji/uzgodnień w podziale na jurysdykcje podatkowe uczestniczące w ICAP oraz jurysdykcje, w których podmioty wchodzące w skład MNE prowadzą działalność;
 3. Kopia ostatniego raportu CbC (może być za rok wcześniejszy niż proponowany pierwszy okres objęty ICAP pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin na złożenie CbC za ten okres)
 4. Podatkowa dokumentacja grupowa (master file)
 5. Aktualna globalna struktura grupy (o ile nie jest przedstawiona w dokumentacji grupowej), wyraźnie identyfikująca podmioty i ich działalność we wszystkich jurysdykcjach podatkowych uczestniczących w ICAP i innych kluczowych jurysdykcjach podatkowych, o których mowa w tabeli 2 wzoru CbC, łącznie z ich klasyfikacją dla celów podatkowych
 6. Lista wszystkich obowiązujących/w trakcie rozpatrywania APA lub interpretacji indywidualnych (tax rulings) odnoszących się do ryzyk objętych ICAP

Etap II - Analiza ryzyka (main documentation package)

Podstawowy pakiet dokumentów i informacji (szczegóły pakietu ustalane są na etapie selekcji):

 1. Aktualizacja dokumentów złożonych na etapie selekcji, jeżeli jest to konieczne, biorąc pod uwagę wszelkie zmiany zakresu ICAP ustalone na etapie selekcji
 2. Zestawienie szczegółowych informacji o transakcjach/uzgodnieniach objętych ICAP, w szczególności:
  • opis poszczególnych transakcji lub grupy podobnych transakcji
  • lista podmiotów będących stroną poszczególnych transakcji, ze wskazaniem państwa rezydencji podatkowej lub państwa położenia PE
  • czy transakcja objęta jest APA
  • wartość transakcji
  • polityka cen transferowych w grupie
  • szczegółowy opis jak grupowa polityka cen transferowych jest stosowana do poszczególnych transakcji
 3. Kopia ostatniego raportu CbC (może być za rok wcześniejszy niż proponowany pierwszy okres objęty ICAP pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin na złożenie CbC za ten okres), chyba że był dostarczony na etapie selekcji
 4. Wypełniony formularz samooceny w odniesieniu do raportu CBC złożonego w ramach ICAP (wzór formularza dostarcza administracja wiodąca)
 5. Podatkowa dokumentacja lokalna jeżeli zgodnie z prawem administracji objętych ICAP istnieje obowiązek jej sporządzenia. W pozostałych przypadkach dokumentacja zawierająca równoważne dokumenty i informacje
 6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe po badaniu przez biegłego/audytora, jeśli zostało sporządzone (niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub zestawienia próbne należy przedstawić, jeżeli zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone).
 7. W zakresie, w jakim jest to udokumentowane, szczegóły strategii podatkowej grupy, w szczególności w odniesieniu do zarządzania ryzykami objętymi ICAP i ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego (lub równoważne dokumenty)
 8. W zakresie w jakim nie zostało to przedstawione w master file, analiza łańcucha wartości dodanej, z wyjaśnieniem wewnętrznych i zewnętrznych czynników zysku (profit drivers), które w ocenie MNE są istotne żeby wykazać, jak zyski są powiązane z działalnością biznesową. Wyjaśnienia powinny obejmować 5 najważniejszych produktów lub usług, dla których kluczowe czynniki sukcesu (value drivers) są różne
 9. Dokumentacja podatkowa dotycząca PE ze wszystkich jurysdykcji podatkowych objętych ICAP, w zakresie w jakim nie została dotychczas dostarczona w ramach CbC, w szczególności:
  • zestawienie wszystkich zgłoszonych PE i miejsc prowadzenia działalności
  • lista wszystkich złożonych deklaracji zabezpieczających (protective filings) w jurysdykcjach podatkowych objętych ICAP z opisem rodzaju działalności objętych tymi deklaracjami i podstaw na jakich żądane są korzyści umowne na podstawie przepisów dotyczących zakładu i zysków z działalności gospodarczej
  • dane finansowe PE, w szczególności przychody, dochód, koszty, aktywa i zobowiązania
  • dokumentacja podatkowa
 10. Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka objętego ICAP, wykraczającego poza ryzyko cen transferowych i PE

III. Dokumentacja uzupełniająca

Dokumentacja uzupełniająca obejmuje dokumenty i informacje, które nie zostały dostarczone na etapie I i II. Dokumenty te powinny być dostarczane na żądanie administracji.

 1. Sprawozdania finansowe, w tym stron transakcji objętych ICAP
 2. Kopie umów dotyczące transakcji objętych ICAP jeżeli nie zostały dostarczone z dokumentacją lokalną
 3. Podatkowa dokumentacja lokalna (local file), inna niż administracji objętych ICAP
 4. Informacje dotyczące niepewnych pozycji podatkowych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odnoszące się do ryzyka objętego ICAP
 5. Opis istotnych różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym a zeznaniem podatkowym
 6. Dodatkowe informacje dotyczące APA, w tym kopie APA
 7. Dodatkowe wyjaśnienia/doprecyzowanie do złożonych CbC

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o programie: czym jest ICAP, terminy, kontakt

Etapy

Poszczególne etapy w ramach programu, limity czasowe

Wzory

Wzory formularzy do wykorzystania przez MNE w poszczególnych etapach ICAP