Usługi w e-Urzędzie Skarbowym


Jakie usługi są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT

Dla kogo Twój e-PIT

 • dla podatników, którzy składają PIT-37, PIT-28, PIT-36 i PIT-38

Korzyści z usługi Twój e-PIT

 • umożliwia zaakceptowanie wstępnie wypełnionej przez KAS deklaracji PIT-37, PIT-28, PIT-36 lub PIT-38 na podstawie danych zgromadzonych przez KAS, lub jej korektę

e-mikrofirma

Dla kogo e-mikrofirma

 • dla przedsiębiorców

Korzyści z e-mikrofirmy

 • umożliwia wystawienie i zapisanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowania plików JPK_VAT i JPK_FA

Mandaty

Dla kogo usługa Mandaty

 • dla wszystkich obywateli

Korzyści z usługi Mandaty

 • ustalisz mandaty, jeśli zostały na Ciebie nałożone (na podstawie informacji, które posiada KAS)
 • znajdziesz tu mandaty karne kredytowane, w tym zapłacone terminalem, i mandaty zaoczne wraz z informacją o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
 • możesz opłacić mandat

Płatności online

Dla kogo Płatności online

 • dla przedsiębiorcy i obywatela, który płaci należności wyłącznie za siebie

Korzyści z Płatności online

 • automatyczne uzupełnianie wielu danych w przelewie
 • dostęp do historii płatności w e-Urzędzie Skarbowym i informacji o ich statusie
 • płatności podatkowe z mikrorachunku podatnika
 • płatności podatków majątkowych i karty podatkowej na mikrorachunki urzędów
 • pozostałych podatków i należności niepodatkowych na mikrorachunki urzędów

Usługa płatności przelewem zwykłym obejmuje płatność opłaty skarbowej na rachunek właściwego organu gminy za czynność lub sprawę załatwianą w urzędzie skarbowym

Ważne: lista dostępnych banków dla tych usług jest ograniczona do tych banków, które korzystają z Paybynet dla płatności przelewem podatkowym i dla płatności przelewem zwykłym, który służy w e-Urzędzie Skarbowym do zapłaty opłaty skarbowej

Zwroty podatków

Dla kogo usługa Zwroty podatków

 • dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych (PIT) oraz dla przedsiębiorców (VAT)

Korzyści z usługi Zwroty podatków

Dzięki usłudze, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, można sprawdzić informacje o:

 • zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych
 • dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy (co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności)
 • sposobie wrotu i kwocie naliczonej opłaty pocztowej. Jeżeli zwrot nastąpił z naliczeniem oprocentowania, to prezentowana jest kwota odsetek wypłaconych podatnikowi

Pismo ogólne

Dla kogo pismo ogólne

 • dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych

Korzyści z pisma ogólnego

 • umożliwia wysłanie do urzędu pisma w dowolnej sprawie

Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty

Dla kogo pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty

 • dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych

Korzyści z pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty

 • umożliwia prosto i szybko złożyć wyjaśnienie i jednocześnie dyspozycję właściwego zaliczenia wpłaty, którą urząd zakwalifikował jako wpłatę do wyjaśnienia - bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie

Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań

Dla kogo wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań

 • dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych

Korzyści z wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań

 • umożliwia decyzję, co zrobić ze swoją nadpłatą lub zwrotem podatku
 • pozwala na wskazanie rodzaju należności, na którą urząd zaliczy nadpłatę lub zwrot, zgodnie z dyspozycją

Czynny żal

Dla kogo zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

 • dla wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców i osób fizycznych

Korzyści z czynnego żalu

 • umożliwia złożenie do urzędu w formie elektronicznej zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego

ZAW-NR

Dla kogo zawiadomienie ZAW-NR w e-Urzędzie Skarbowym

 • dla przedsiębiorcy

Korzyści z usługi ZAW-NR

 • umożliwia zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na inny rachunek niż ten podany w Wykazie podatników VAT

 ZAP-3 (aktualizacja danych podatnika w urzędzie skarbowym)

Dla kogo zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

Dla osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są objęte rejestrem PESEL
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • nie są płatnikiem podatków
 • nie są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne

Korzyści ze złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3

 • umożliwia zaktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym: adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) i osobistego rachunku bankowego, na który będą trafiać zwroty podatków lub nadpłat
 • dane zaktualizowane przez złożenie zgłoszenia ZAP-3 są publikowane na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym

Mikrorachunek podatkowy

Dla kogo mikrorachunek podatkowy

 • dla płatników i podatników podatku PIT, CIT, VAT

Korzyści z mikrorachunku podatkowego

 • umożliwia wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego, dla płatności, które są realizowane przy jego użyciu
 • korzystanie z tej usługi w e-Urzędzie Skarbowym jest jednorazową czynnością - po wygenerowaniu mikrorachunek podatkowy jest zapisywany w danych użytkownika
 • zmiana identyfikatora podatkowego na NIP lub PESEL umożliwia ponowne wygenerowanie i zapisanie nowego mikrorachunku podatkowego w danych użytkownika w serwisie e-Urząd Skarbowy

Inne funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego

W sekcji Twoje dane są prezentowane dane podatników, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, tj.:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • NIP (jeżeli podatnik go posiada),
 • adres zamieszkania
 • dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres elektroniczny)
 • osobisty rachunek bankowy

Korzyści

 • podatnik może zweryfikować poprawność/aktualność swoich danych, które posiada KAS

Twoja działalność

W sekcji Twoja działalność są prezentowane dane podatnika związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą:

 • nazwa firmy
 • REGON
 • kod PKD przeważającej działalności.

Korzyści

 • podatnik może zweryfikować poprawność/aktualność danych swojej działalności, które posiada KAS