Tymczasowa liberalizacja handlu z Ukrainą


Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą.

16.04.2024

Rozporządzenie wprowadza następujące środki preferencyjne:

  • zawiesza się stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do produktów, w odniesieniu do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu. W odniesieniu do tych produktów nie obowiązują żadne należności celne;
  • zawiesza się wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych.

Dodatkowo, na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/1036 w żadnym momencie, w tym po wygaśnięciu niniejszego rozporządzenia, nie pobiera się ceł antydumpingowych od przywozu pochodzącego z Ukrainy i realizowanego w okresie stosowania niniejszego rozporządzenia.

Stosowanie rozporządzenia (UE) 2015/478 w sprawie wspólnych reguł przywozu  zostaje tymczasowo zawieszone w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Ukrainy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 czerwca 2023 r. i jest stosowane do 5 czerwca 2024 r.

Pełny tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1077 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony.