Organiczny złożony rozpuszczalnik - kod CN 3814 00 90


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/724 z dnia 26 maja 2020 r. dotyczące klasyfikacji taryfowej niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 170/12 z 2.6.2020)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 3814 00 90 został zaklasyfikowany produkt złożony z następujących składników (% masy):
węglowodory (głównie parafinowe i naftenowe) - 94,4
octan n-butylu - 5,6.

Produkt przedstawiany jest do stosowania jako organiczny złożony rozpuszczalnik do rozpuszczania farb, lakierów i mas uszczelniających.

Produkt przedstawiany jest w beczkach o pojemności 210 litrów, w pojemnikach o pojemności 1 000 litrów lub luzem.

Rozporządzenie wchodzi w życie 22 czerwca 2020 r.