Podpozycja 9503 00 70


Zestawy zabawek

23.08.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C I 333/10 z 19 sierpnia 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 412,

w nocie wyjaśniającej do 9503 00 70 skreśla się akapit trzeci i zastępuje nowym w brzmieniu:

„Pojedynczy (»główny«) artykuł w połączeniu z:

a) co najmniej jednym akcesorium przeznaczonym do użytku z »głównym« artykułem, lub

b) drobnymi/drugorzędnymi artykułami (zobacz również, odpowiednio Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej, część B (III)),

nie stanowi »zestawu«, a taka kombinacja jest klasyfikowana do kodu CN odpowiadającego »głównemu« artykułowi.

Do celów niniejszej podpozycji za »akcesoria« uważa się artykuły, które są przeznaczone do stosowania razem z »głównym artykułem«, ale nie są równoważne z tym artykułem pod względem wielkości, konstrukcji lub złożoności (na przykład nie zawierają ruchomych lub przegubowych części bądź elementów mechanicznych). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje między nimi dostrzegalna interakcja.

Przykładami takich akcesoriów są: odzież, buty, kapelusze, torby i przybory toaletowe dla lalek (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9503, C) Lalki), sztuczna żywność dla zabawek (na przykład marchewka lub siano dla zabawki przedstawiającej zwierzę, wykonane z tworzywa sztucznego), szczotki i siodła dla zabawki przedstawiającej zwierzę.

Przykłady »zestawów« objętych kodem CN 9503 00 70:

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Przykład »zestawu« składającego się z kilku »akcesoriów« różnego rodzaju objętych kodem CN 9503 00 70:

Image 7

Przykłady »głównych« artykułów połączonych z akcesoriami lub drobnym/drugorzędnym artykułem, których nie uważa się za »zestawy« w rozumieniu kodu CN 9503 00 70:

Image 8

Image 9