Wzór Zobowiązania Gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych


Informacja dotycząca wejścia w życie rozporządzenia określającego wzór Zobowiązania Gwaranta jako zabezpieczenia generalnego w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa dokonywanych w Polsce

19.11.2021

31 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Dziennika Ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 600).

Rozporządzenie modyfikuje załącznik stanowiący wzór Zobowiązania Gwaranta w sposób, który umożliwia złożenie przedmiotowego dokumentu do urzędu zabezpieczenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Rozporządzenie określa „krajowy" wzór Zobowiązania Gwaranta, składanego jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący zmodyfikowaną dla potrzeb krajowych wersję wzoru zobowiązania gwaranta określonego w załączniku nr 32-03 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r., który można stosować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko w operacjach celnych innych niż procedura tranzytowa.

Urząd zabezpieczenia

Powyższy wzór Zobowiązania Gwaranta, zawiera pkt 2 oznaczony tytułem „Urząd zabezpieczenia", w którym należy wpisać nazwę organu celnego, właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia generalnego. Organem właściwym w sprawie złożenia zabezpieczenia generalnego od dnia 1 marca 2017 r. jest dyrektor właściwej miejscowo dla wnioskodawcy izby administracji skarbowej.

Beneficjent gwarancji 

W pkt 3 wzoru Zobowiązania Gwaranta, jako beneficjent Zobowiązania Gwaranta został wskazany Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ będący wierzycielem należności objętych tym zobowiązaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.). 

Jest nim Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 419).