Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)


  • Program Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (Program PUESC) to kontynuacja Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, uruchomionego w 2015 r.
  • W ramach Programu PUESC realizowana jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) zakładająca budowę nowych i modernizację dotychczasowych komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych.
  • W ramach Programu PUESC zmodernizowany zostanie m.in. portal usługowy puesc.gov.pl (Portal PUESC), który udostępniany jest z wykorzystaniem funkcjonalności komponentu SISC SEAP (Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu).

W ramach Programu PUESC planuje się wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług publicznych związanych z:

  • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
  • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej;
  • obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

W ramach Programu PUESC powstaną e-usługi, które mają usprawnić obsługę klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w obszarze celnym i akcyzowym, w zakresie odprawy granicznej i celnej oraz obrotu wyrobami akcyzowymi, poszerzając przy tym zakres spraw możliwych do obsłużenia w formie elektronicznej.

Lp.

Nazwa usługi

Definicja usługi

1.

Cyfrowa granica

Zapewnia sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.

2.

Awizacja

Umożliwia klientowi awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej.

3.

Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą

Zapewnia mechanizmy wymiany i re-używalności danych między KAS a partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta.

4.

Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC

Umożliwia klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów UKC.

5.

Rozliczanie procedur specjalnych

Umożliwia klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewnia KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.

6.

e-Decyzje

Umożliwia klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC.

7.

e-Banderole

Polega na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie obsługi procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).

8.

e-Przemieszczanie

Umożliwia klientowi przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.

9.

e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych

Umożliwia klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego.

10.

e-Dokumenty

Umożliwia klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.

11.

e-Płatności

Umożliwia klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

Program PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach programu skorzystają:

  • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne,
  • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
  • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • podatnicy, którzy kupują wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy.

Program PUESC zakłada zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Programu PUESC będą realizowane założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli jako klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej. Zapewniona zostanie możliwość załatwiania spraw elektronicznie bądź – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Dofinansowanie dla projektu PUESC do 2021 r.

W sierpniu 2017 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" w ramach II osi priorytetowej.  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w tym konkursie informując, że do dofinansowania wybrano projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)" - link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z porozumieniem o jego dofinansowanie ze środków POPC, podpisanym przez Ministra Rozwoju i Finansów z Dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) realizowana jest z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Szereg prac modernizacyjnych realizowanych jest również siłami własnymi KAS m.in. w zakresie obsługi procesu zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE).