Ochrona praw własności intelektualnej


Zatrzymywanie towarów naruszających prawa własności intelektualnej w momencie próby wprowadzenia ich na rynek UE pozwala skutecznie walczyć z fałszerstwem i piractwem

28.11.2023

Zapewnienie przez organy celne ochrony praw własności intelektualnej zależy od współpracy z właścicielami praw. Jedną z form współpracy jest możliwość złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne.

Podstawy prawne

Podstawy prawne działań podejmowanych przez organy celne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. UE L 181 z 29.06.2013, s. 15);
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne ( Dz.U. UE L 341 z 18.12.2013, s. 10);
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2020/2035 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 w odniesieniu do formularza wniosku o podjęcie działania, przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w celu wprowadzenia możliwości wystąpienia o podjęcie działania w Irlandii Północnej ( Dz.U. UE L 416/11 z 11.12.2020).

Przedmiot ochrony

 • znaki towarowe
 • wzory przemysłowe i wzory użytkowe
 • prawa autorskie i pokrewne
 • patenty na wynalazki
 • nazwy handlowe
 • topografie układu scalonego
 • oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia
 • prawa do ochrony odmian roślin

Tryb postępowania

Tryb postępowania organów celnych przy zawieszeniu zwolnieniu/zatrzymaniu towarów, w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej:

 1. działanie "na wniosek"

  Wniosek o podjęcie działania przez organy celne, składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Drugi Dział Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych
  Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa
  tel.: +48 22 510 46 76, fax: +48 22 510 49 89
  e-mail: ict.ias.warszawa@mf.gov.pl

  Wniosek sporządza się na formularzu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1352/2013, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/1209. Zakres obowiązywania wniosku może obejmować terytorium RP, jak również wybrane Państwa Członkowskie UE. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat.

  Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni roboczych. W przypadku uwzględnienia wniosku ochrona przyznawana jest maksymalnie na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia. 

  Wniosek o przedłużenie sporządza się na formularzu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1352/2013, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/1209. Szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zawieszeniu zwolnienia/zatrzymaniu towarów, w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej ilustruje schemat.

  Odrębny tryb postępowania wobec towarów łatwo psujących się ilustruje schemat.

  Wniosek o podjęcie działania przez organy celne 

  Wniosek o przedłużenie

  Schemat - tryb postępowania w wypadku naruszenia praw własności intelektualnej (PDF, 1540 kB)

  Schemat - tryb postępowania dla towarów łatwo psujących się (PDF, 1293)

 2. działanie "z urzędu”

  Wobec towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej organy celne podejmują również działania przed złożeniem wniosku. W takich sytuacjach zawieszenia zwolnienia/zatrzymania towarów dokonuje się na okres 4 dni roboczych, celem umożliwienia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt a). W wypadku gdy wniosek nie zostanie złożony organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie.

 3. niszczenie towarów w małych „przesyłkach"

  Procedura tzw. małych przesyłek (PDF, 360 kB)

Informacja dla właścicieli praw własności intelektualnej dotycząca kryteriów jakie powinien spełniać wniosek o ochronę celną.                                   

Informacja o zakresie współpracy właścicieli praw własności intelektualnej z administracjami celnymi Państw Członkowskich UE, w różnych wersjach językowych, dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej.