Obrót drewnem z Indonezji (FLEGT)


Informacje dotyczące obrotu drewnem z Indonezji: informacje dotyczące zezwolenia FLEGT, dane kontaktowe organów właściwych ds. FLEGT

14.11.2022

W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającym załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej, od dnia 15 listopada 2016 r. przesyłki drewna i produktów z drewna z Indonezji zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu, klasyfikowane do kodów Taryfy Celnej wymienionych w ww. rozporządzeniu muszą:

  • posiadać zezwolenie FLEGT, wydane przez indonezyjski organ zezwalający, które zostały uznane przez organ właściwy do spraw FLEGT państwa członkowskiego UE, w którym przesyłka zgłaszana jest do dopuszczenia do obrotu (wykaz organów właściwych państw członkowskich UE).

W Polsce zadania organu właściwego ds. FLEGT realizowane są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane kontaktowe do jednostek realizujących zadania organu właściwego ds. FLEGT:

Ministerstwo Finansów
Departament Ceł
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.  + 48 22 694 50 05
fax: + 48 22 694 43 03
e-mail: flegt@mf.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dział Graniczny, Zakazów, Ograniczeń, Kontroli i Środków Polityki Handlowej
ul. Żaglowa 2
80-560 Gdańsk
tel.: +48 58 712 91 27; 58 712 91 28; +48 58 712 91 34; +48 58 712 91 30
e-mail: flegt.ias.gdansk@mf.gov.pl


Importerzy/zgłaszający proszeni są, by przed przesłaniem do akceptacji papierowej wersji zezwolenia FLEGT wykorzystywali system TRACES NT.

Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie TRACES NT

Strona informacyjna dotycząca zezwoleń FLEGT

Pilotaż e-zezwoleń FLEGT (e-zezwolenia FLEGT)

Departament Ceł informuje, że od  28 września 2020 r. trwa pilotaż elektronicznego systemu wydawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT (e-zezwolenia FLEGT) wydawanych przez indonezyjski organ zezwalający.

Pilotaż ma na celu zebranie doświadczeń zmierzających do zastąpienia obecnego systemu wydawania i obsługi zezwoleń FLEGT dla drewna i produktów drewna z Indonezji, w którym zezwolenia wydawane są w formie papierowej.

W celu skorzystania z systemu e-zezwoleń FLEGT, unijny importer powinien otrzymać od indonezyjskiego eksportera numer zezwolenia oraz kod weryfikacyjny, dający mu dostęp do zezwolenia w systemie TRACES/FLEGT IT oraz możliwość wysłania zezwolenia FLEGT do zatwierdzenia przez organ właściwy w Unii Europejskiej. Przed wysłaniem zezwolenia do zatwierdzenia, importer wskazuje w systemie TRACES NT/FLEGT IT miejsce i planowaną datę odprawy celnej.

W okresie pilotażowym, w przypadku odpraw w Polsce, nadal wymagane jest przesłanie zezwolenia FLEGT w formie papierowej do zatwierdzenia przez organ właściwy do spraw FLEGT do Ministerstwa Finansów lub Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Komisja Europejska i Departament Ceł zachęca do korzystania z pilotażu. Informacje dla importera znajdują się w poniższym filmie instruktażowym.

 

Informacje na temat stosowania rozporządzenia (WE) nr 2173/2005: