System zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa FLEGT


28.11.2023

W 2003 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (ang. Forest Law Enforcement Governance and Trade Action Plan, FLEGT, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251) w celu rozwiązania problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu w oparciu o współpracę między producentami i konsumentami.

Od 30 grudnia 2005 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) NR 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Rozporządzenie  Rady (WE) 2173/2005 z późn. zmianami, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R2173&qid=1685359698176)

W maju 2014 roku dobrowolną umowę o partnerstwie z Unią Europejską podpisała Republika Indonezji.

W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającym załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiej, od dnia 15 listopada 2016 r. przesyłki drewna i produktów z drewna z Indonezji zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu, klasyfikowane do kodów Taryfy Celnej wymienionych w ww. rozporządzeniu muszą:

  • posiadać zezwolenie FLEGT, wydane przez indonezyjski organ zezwalający, które zostały uznane przez organ właściwy do spraw FLEGT państwa członkowskiego UE, w którym przesyłka zgłaszana jest do dopuszczenia do obrotu (wykaz organów właściwych państw członkowskich UE).

W Polsce zadania organu właściwego ds. weryfikowania zezwoleń FLEGT realizowane są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane kontaktowe do jednostek realizujących zadania organu właściwego ds. FLEGT:

Ministerstwo Finansów
Departament Ceł
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.  + 48 22 694 50 05
fax: + 48 22 694 43 03
e-mail: flegt@mf.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dział Graniczny, Zakazów, Ograniczeń, Kontroli i Środków Polityki Handlowej
ul. Żaglowa 2
80-560 Gdańsk
tel.: +48 58 712 91 27; 58 712 91 28; +48 58 712 91 34; +48 58 712 91 30
e-mail: flegt.ias.gdansk@mf.gov.pl


Importerzy/zgłaszający proszeni są, by przed przesłaniem do akceptacji papierowej wersji zezwolenia FLEGT wykorzystywali system TRACES NT.

Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie TRACES NT

Strona informacyjna dotycząca zezwoleń FLEGT

Informacje krajowego organu ds. FLEGT (KAS) na temat stosowania rozporządzenia (WE) nr 2173/2005:

Więcej informacji nt. procedury wydawania zezwoleń FLEGT (w języku angielskim) znajduje się na stronie https://flegtlicence.org/www.flegtlicence.org/th/home.html.