Stosowanie deklaracji wartości celnej


Informacje w sprawie stosowania deklaracji wartości celnej

11.10.2019
Jeżeli konieczne jest ustalenie wartości celnej towaru, zgłoszeniu celnemu powinno towarzyszyć zadeklarowanie odpowiednich danych (dotyczących wartości celnej).

Wyjątki

Od obowiązku zadeklarowania danych dotyczących wartości celnej istnieją wyjątki. O ile nie jest to niezbędne dla prawidłowego ustalenia wartości celnej, organy celne odstępują od wymogu przedstawienia danych, w następujących przypadkach:

 1. gdy wartość celna przywożonych towarów nie przekracza 20 000 EUR za przesyłkę, pod warunkiem
  że przesyłka ta nie jest częścią przesyłek wysyłanych partiami lub wysyłanych wielokrotnie przez tego
  samego nadawcę temu samu odbiorcy;
 2. gdy transakcja leżąca u podstaw dopuszczenia do obrotu towarów ma charakter niekomercyjny;
 3. gdy przedstawienie odpowiednich danych nie jest konieczne dla stosowania wspólnej taryfy celnej;
 4. gdy należności celne przewidziane we wspólnej taryfie celnej nie są wymagalne.

W przypadku towarów będących przedmiotem stałego przywozu realizowanego na tych samych warunkach handlowych, pochodzących od tego samego sprzedającego i przeznaczonych dla tego
samego kupującego, organy celne mogą odstąpić od istniejącego wymogu dostarczania danych dotyczących wartości celnej.

Forma

Od dnia 1 maja 2016 r.,w sytuacji, gdy zgłoszenie celne dokonywane jest z wykorzystaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych informacje dotyczące wartości celnej należy zadeklarować w zgłoszeniu celnym, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. W takiej sytuacji nie jest wymagane dołączanie do zgłoszenia celnego deklaracji wartości celnej.

Jeśli zgłoszenie celne nie jest dokonywane z wykorzystaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych (papierowa forma zgłoszenia celnego) dane dotyczące wartości celnej deklarowane są na formularzu deklaracji wartości celnej, którego wzór określono w załączniku 8 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446.

W kontekście powyższego należy pamiętać, że osoba składająca zgłoszenie celne jest odpowiedzialna za:

 • prawidłowość i kompletność informacji podanych w zgłoszeniu;
 • autentyczność, prawidłowość, i ważność dokumentu załączanego do zgłoszenia celnego.

Podstawy prawne

Kwestia deklarowania danych dotyczących wartości celnej, od 1 maja 2016 r. regulowana jest w:

 • art. 15 ust. 2 i 162 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona)(Dz.U. UE L 269 z 10.10.2013 r.),
 • załączniku B (wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do zgłoszeń, powiadomień, i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów) do rozporządzenia delegowanego Komisji
  (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. UE L 343 z 29.12.2015 r.),
 • załączniku B (formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do deklaracji, zgłoszeń, powiadomień, i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. UE L 343 z 29.12.2015 r.),
 • art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. UE L 69 z 15.03.2016 r.).