Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)


Informacje na temat Wiążącej Informacji o pochodzeniu (WIP), czym jest WIP, jak i do kogo złożyć wniosek, jak korzystać z decyzji WIP, ważność decyzji WIP i inne

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku o udzielenie WIP stanowiący załącznik do niniejszej informacji jest oparty na dotychczasowym wzorze tego formularza, który funkcjonował na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 856). Chociaż rozporządzenie to wygasło i nie ma w związku z tym prawnego obowiązku stosowania ww. formularza, to jednak zaleca się jego wykorzystywanie, co zdecydowanie ułatwi proces wnioskowania oraz skróci czas załatwiania formalności.

Wniosek o wydanie decyzji WIP może dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju towarów i jednego zbioru okoliczności istotnych dla określania pochodzenia.

Wniosku nie przyjmuje się, jeżeli jest składany lub został uprzednio złożony do tego samego lub innego organu celnego przez posiadacza lub na rzecz posiadacza decyzji wydanej w odniesieniu do tych samych okoliczności decydujących o nabyciu pochodzenia.

Wniosku nie przyjmuje się także, jeżeli nie jest związany z planowanym wykorzystaniem decyzji WIP lub z planowanym korzystaniem z procedury celnej.

Wniosek składa się do właściwego organu celnego w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma siedzibę, lub w którym decyzja będzie wykorzystywana. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę, organ celny, do którego złożono wniosek, powiadamia o tym fakcie organ celny państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę.

Od 1 marca 2017 r. w Polsce organem właściwym w sprawie wniosków o WIP jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Wskutek złożenia wniosku o wydanie decyzji WIP, uważa się, że wnioskodawca zgadza się na podanie do wiadomości publicznej, za pośrednictwem stron internetowych Komisji Europejskiej, wszystkich danych zawartych w decyzji, włączając wszelkie fotografie, obrazy i broszury, z wyjątkiem informacji poufnych.

Korzystanie z decyzji WIP

WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów, ale do celów jej stosowania w kontekście konkretnej procedury celnej, posiadacz decyzji WIP musi być w stanie udowodnić, że dane towary oraz okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom określonym w decyzji.

Ważność decyzji WIP

Decyzja WIP wiąże w zakresie ustalania pochodzenia organy celne oraz posiadacza decyzji i jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania.

WIP traci ważność przed upływem tego okresu jeżeli:

  • Unia przyjęła rozporządzenie lub zawarła umowę, które mają zastosowanie w Unii, a decyzja WIP przestaje być zgodna z przepisami w nich ustanowionymi;
  • przestała być zgodna z porozumieniem WTO w sprawie reguł pochodzenia lub z notami wyjaśniającymi lub z opinią w sprawie pochodzenia przyjętą dla celów interpretacji tego porozumienia.

Utrata ważności decyzji WIP nie następuje z mocą wsteczną.

Decyzji WIP nie można zmienić, ale można ją unieważnić, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę. Może ona zostać także cofnięta, ale tylko z urzędu, a nie na wniosek posiadacza.

Decyzję WIP cofa się, gdy przestaje być zgodna z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub w innych szczególnych przypadkach.

Po utracie swojej ważności decyzja WIP może być nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych na podstawie tej decyzji, zanim ta decyzja utraciła ważność lub została cofnięta. Takie przedłużone stosowanie nie może mieć miejsca, gdy decyzja WIP jest wydana w odniesieniu do towarów, które mają być wywiezione.

Okres przedłużonego użycia nie przekracza 6 miesięcy od daty utraty ważności lub daty cofnięcia. Może jednak nastąpić także wyłączenie ze stosowania okresu przedłużonego użycia lub może zostać ustanowiony krótszy okres. Aby skorzystać z przedłużonego stosowania decyzji WIP jej posiadacz składa wniosek do organu celnego, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia, w którym utraciła ona ważność lub została cofnięta.

Zgodnie z art. 252 rozporządzenia delegowanego (RD) decyzje WIP już obowiązujące w dniu 1 maja 2016 r. pozostają ważne przez okres określony w tych decyzjach i z tym dniem są wiążące zarówno dla organów celnych jak i dla ich posiadacza.

Decyzje WIP nie podlegają ponownej ocenie (art. 22 RD).

Organ przyjmujący wnioski w Polsce

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Dział Wiążących Informacji

Tel. (48 22) 510 46 52

e-mail: wip.ias.warszawa@mf.gov.pl

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

  • Art. 33 i 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC);\
  • Art. 16, 18, 19, 22 i 23 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (RW);
  • Art. 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (RD);
  • § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r, w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 228)