Umowa o wolnym handlu Unia Europejska - Singapur


Wejście w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Republiką Singapuru

14.11.2019

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Republiką Singapuru została podpisana w dniu 19 października 2018 r., a w dniu 13 lutego 2019 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na jej zawarcie.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru -  wejdzie w życie w dniu 21 listopada 2019 r. (Dz. Urz. UE L 293  z 14.11.2019 r.  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru).

Umowa między UE a Singapurem przeniesie wzajemne stosunki na nowy poziom i stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw z UE i Singapuru.

Umowa handlowa między UE a Singapurem

Umowa handlowa między UE a Singapurem jest jedną z pierwszych dwustronnych umów „nowej generacji”. Oprócz klasycznego zniesienia ceł i barier pozataryfowych w handlu towarami i usługami, zawiera ważne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju. Umowa ustanawia warunki dla przedsiębiorstw z UE do pełnego wykorzystania możliwości stworzonych w Singapurze jako centrum biznesowego i transportowego dla Azji Południowo-Wschodniej.

Tekst Umowy został opublikowany w Dz. Urz. UE L 294 z 14.11.2019 r.

Umowa UE- Singapur

Porozumienie eliminuje cła we wzajemnym handlu

Singapur zniesie obowiązujące jeszcze cła na niektóre produkty pochodzące z UE i zobowiązuje się do utrzymania niezmienionego obecnego bezcłowego dostępu dla wszystkich innych produktów unijnych.

W dniu wejścia w życie Umowy handlowej ponad 80% przywozu z Singapuru zostanie objęte bezcłowym dostępem do rynku UE. W pozostałych przypadkach cła w UE zostaną zniesione w ciągu trzech lub pięciu lat, w zależności od kategorii produktu. Sektory, które skorzystają z natychmiastowego zniesienia ceł, to elektronika, farmaceutyki, petrochemia i przetworzone produkty rolne. Cła na niektóre rodzaje tkanin i dywanów zostaną zniesione w ciągu trzech lat, a cła na rowery, owoce, płatki zbożowe i obuwie sportowe zostaną zniesione w ciągu pięciu lat.

Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia (Protokół 1 do Umowy) uzgodnione w Umowie mają na celu zachowanie rozsądnej równowagi między pozostawieniem firmom pewnego stopnia elastyczności w zaopatrywaniu się w części i komponenty pochodzące z innych krajów, a ustanowieniem minimalnych warunków, jakie należy spełnić, aby produkty kwalifikowały się jako unijne lub singapurskie i gwarantowały korzyści z preferencji wynikających z Umowy.

Warunkiem skorzystania z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego przez Umowę jest bezpośredni przywóz towarów ze strony eksportującej do strony importującej (ang. non-alteration) oraz właściwe udokumentowanie preferencyjnego pochodzenia przywożonych towarów. Umowa jako dowód pochodzenia przewiduje, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Umowy z Koreą, stosowanie wyłącznie deklaracji pochodzenia sporządzanych samodzielnie przez eksporterów. Wzór deklaracji określony jest załączniku E do Protokołu 1 i nie odbiega on od wzorów deklaracji przewidzianych w innych unijnych porozumieniach preferencyjnych.

W przypadku eksporterów unijnych deklarację będzie mógł sporządzić każdy eksporter dla produktów pochodzących z UE, których wartość przesyłki nie przekracza 6000 euro. Gdy wartość produktów pochodzących w przesyłce będzie przekraczać ten limit, deklarację będzie mógł sporządzić wyłącznie tzw. „upoważniony eksporter”. Dlatego podmioty zainteresowane wywozem swoich produktów do Singapuru powinny wystąpić do organu celnego z wnioskiem o uzyskanie statusu upoważnionego eksportera lub jeżeli taki status już posiadają, o jego zmianę poprzez rozszerzenie upoważnienia na Umowę z Singapurem.

W przypadku eksporterów singapurskich deklarację pochodzenia będą sporządzać eksporterzy, którzy zarejestrowali się we właściwym tamtejszym urzędzie i otrzymali indywidualny numer identyfikacyjny oraz przestrzegają odpowiednich przepisów wykonawczych obowiązujących w Singapurze, a związanych ze sporządzaniem deklaracji pochodzenia.

Postanowienia przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub składowanych

Umowa może być stosowana do towarów, które są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu i w dniu wejścia Umowy w życie znajdują się albo w tranzycie, albo są czasowo składowane w składzie celnym lub w wolnych obszarach celnych w jednej ze Stron, o ile organom celnym Strony dokonującej przywozu przedłożono, w ciągu dwunastu miesięcy od tej daty, deklarację pochodzenia sporządzoną retrospektywnie oraz, na żądanie, taką deklarację przedłożono wraz z dokumentami stwierdzającymi, że towary były transportowane bezpośrednio, zgodnie z art. 13 (Zasada niemanipulacji).

Inne postanowienia umowy:

  • usuwa techniczne i pozataryfowe bariery w handlu towarami;
  • ułatwia wymianę handlową poprzez wzmocnioną współpracę celną;
  • otwiera kompleksowo rynki usług i inwestycji;
  • daje nowe możliwości konkurowania w przetargach publicznych dla oferentów z UE;
  • chroni prawa własności intelektualnej.