Umowa o wolnym handlu UE – Wietnam


Wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia towarów w umowie o wolny handlu UE-Wietnam
(EVFTA)

28.11.2023

Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Wietnamem weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. UE L 207 z 30.6.2020 r.).

W wyniku porozumienia zniesione zostały niemal wszystkie ograniczenia celne dla wzajemnej wymiany handlowej. Umowa zakłada ostateczną (docelową) liberalizację ceł dla 99 % obrotu handlowego pomiędzy UE i Wietnamem. W chwili wejścia Umowy w życie Wietnam zliberalizował ponad 65% stawek na przywóz towarów z UE, a pozostałe zobowiązania zostaną zrealizowane w okresie przejściowym trwającym do 10 lat. Unia Europejska także stosuje okresy przejściowe (do 7 lat) dla najbardziej wrażliwych towarów, takich jak wyroby włókiennicze i obuwie.

W kontekście najistotniejszych produktów eksportowanych z Polski do Wietnamu, najbardziej korzystne zmiany obejmują m.in. nabiał, leki, ryby, maszyny i urządzenia. Uwolniony został również obrót usługami, takimi jak: usługi dla biznesu, finansowe, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługi w dziedzinie badań i rozwoju, a także szereg innych. Umowa otwiera stronom również dostęp do rynku zamówień publicznych.

Decyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu została opublikowana w Dz. Urz. UE L 186 z 12.06.2020 r. Kwestie zasad ustalania pochodzenia towarów oraz jego dokumentowania określają postanowienia Protokołu 1 tej Umowy (str. 1319).

Z dniem 1 stycznia 2023 r. Wietnam  został  wykreślony z listy krajów beneficjentów GSP. Preferencje na towary mogą być przyznane tylko w ramach umowy o wolnym handlu.

Pliki do pobrania