Produkty lecznicze


Informacja na temat przywozu produktów leczniczych

22.02.2022

Przywóz produktów leczniczych na własne potrzeby

Osoby przybywające do Polski mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkty lecznicze, bez zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, produkty lecznicze w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. 

(Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, 2120.).

Przywóz środków odurzających i substancji psychotropowych

Przywóz z zagranicy środków odurzających i substancji psychotropowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2050)

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze może być dokonywany na podstawie zaświadczenia określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1434).

Na taki przywóz niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia. Zaświadczenie jest wydawane albo uwierzytelniane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego  osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zamierzają udać się do innego państwa obszaru Schengen w okresie, w którym zgodnie z receptą lekarską muszą zażywać środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Maksymalny okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni.

Zaświadczenie jest wystawiane lub uwierzytelniane, poprzez wypełnienie sekcji D w zaświadczeniu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w oparciu o receptę lekarską. Dla każdego z przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych jest wymagane odrębne zaświadczenie..

Formularz zaświadczenia stosuje się również do przywozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego z państw spoza obszaru Schengen.

Lekarze mogą przepisywać środki odurzające na potrzeby podróży, której czas nie przekracza 30 dni.

Przywóz produktów leczniczych w formie wysyłkowej

Niedopuszczalny jest przywóz w formie wysyłkowej produktów leczniczych z zagranicy.