FAQ - Najczęściej zadawane pytania


Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z brexitem.

Nota prawna

Odpowiedzi na pytania mają wyłącznie charakter poglądowy. Należy mieć w szczególności na uwadze, iż daty, scenariusz i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie są obecnie ostatecznie określone. Nie można udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.

Pytania i odpowiedzi

Aktualnie nadal realne są dwa scenariusze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej (UE).

 „Twardy” brexit, czyli wystąpienie UK z UE bez umowy o wyjściu, będzie oznaczać, że władze celne państw członkowskich UE-27 będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu z UK w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.

Od tego momentu wszystkie towary wprowadzane (importowane) na obszar celny UE-27 z terytorium UK lub wyprowadzane (eksportowane) z tego obszaru do UK podlegać będą dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej, a także zapłacie należności celnych – zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r.).

„Miękki” brexit oznaczać będzie wystąpienie UK z UE na podstawie umowy o wyjściu, która przewiduje okres przejściowy, obejmujący m.in. zasadę „stand still” (utrzymanie stanu obecnego) w kontekście obrotu towarowego. Uzgodniony okres przejściowy trwać będzie od dnia wyjścia UK do końca 2020 r., z możliwością przedłużenia. W tym czasie zachowane zostaną dotychczasowe zasady obrotu towarowego pomiędzy UE-27 oraz UK (brak celnych kontroli i ograniczeń).


„Twardy” brexit, czyli wystąpienie UK z UE bez umowy o wyjściu, stworzy nową sytuację prawną w porównaniu z obecną, kiedy nie obowiązują formalności celne w handlu towarami unijnymi pomiędzy UK, a pozostałymi krajami członkowskimi UE-27.

Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali obrotu towarowego z UK będą musieli dokonać formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym będą zobowiązani do rejestracji w usłudze e-Klient oraz do uzyskania numeru EORI (ang. Economic Operator Registration and Identification Number).

Rejestracji dokonują unijne organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

W Polsce organem wyznaczonym do nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Instrukcja, jak uzyskać numer EORI, dla osób po raz pierwszy korzystających z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, jest dostępna na stronie PUESC w zakładce EORI oraz szczegółowo na stronach Krajowej Administracji Skarbowej.


Numer EORI, nadany przez organy celne UK, po brexicie nie będzie już ważny na obszarze celnym UE-27.

Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorca z kraju trzeciego powinien ubiegać się o numer EORI w kraju, gdzie posiada siedzibę (siedziba w jednym z państw członkowskich UE-27) lub jeśli nie posiada siedziby w UE-27 – w miejscu pierwszej operacji celnej.

Nie przewiduje się w Polsce dużej liczby wniosków przedsiębiorców z UK, w związku z tym nie będzie też specjalnej, skróconej procedury nadawania takim przedsiębiorcom numerów EORI.

Informacja na temat numerów EORI na stronie brytyjskiego organu celno-podatkowego HM Revenue and Customs.


Towary unijne wywożone z UE-27 (np. z Polski) do UK muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej w ramach systemu AES/ECS2. Zgłoszenia wywozowe z wykorzystaniem formularza papierowego mogą być składane wyłącznie przez podróżnych, w procedurze awaryjnej w urzędzie wywozu lub w razie awarii aplikacji lub sieci teleinformatycznej po stronie zgłaszającego.

Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń wywozowych są opisane w „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES” oraz w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2”. Zgłoszenie wywozowe można złożyć wraz z przedstawieniem towaru lub przed przedstawieniem towarów. Zgłoszenie wywozowe można również złożyć w trybie retrospektywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi oraz wypełniania zgłoszeń celnych w ramach systemu AES – dostępne są na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe (komunikat IE515), jak również ewentualne jego sprostowanie i unieważnienie, muszą być podpisane przez zgłaszającego z wykorzystaniem jednego z dopuszczalnych „podpisów elektronicznych”.

Zgłoszenie wywozowe (komunikat IE515) jest składane do urzędu wywozu. Następnie towar zwolniony do procedury przemieszcza się do urzędu wyprowadzenia, który potwierdza jego wyprowadzenie poza obszar celny UE-27.

Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu jest komunikat elektroniczny IE599, podpisany elektronicznie przez urząd wyprowadzenia, stanowiący także dowód dla organów podatkowych w zakresie zastosowania 0% stawki VAT.


Aktualnie nadal realne są dwa scenariusze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

 1. Twardy brexit (bez umowy)

  „Twardy” brexit, czyli wystąpienie UK z UE bez umowy o wyjściu, będzie oznaczać, że już od 13 kwietnia 2019 r. władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu z UK w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE. Od tego momentu wszystkie towary wprowadzane (importowane) na obszar celny UE z terytorium UK lub wyprowadzane (eksportowane) z tego obszaru do UK podlegać będą dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej, a także zapłacie należności celnych – zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (UKC).

  1. Eksport towarów z UE

   Towary unijne, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii, zgodnie z art. 269 ust. 1 UKC, zostają objęte procedurą wywozu. Towary unijne zgłoszone do wywozu, podlegają dozorowi celnemu od chwili przyjęcia zgłoszenia, do czasu wyprowadzenia ich z obszaru celnego UE lub do czasu unieważnienia zgłoszenia celnego.

   Urzędy celne właściwe dla objęcia towarów procedurą wywozu (art. 221 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego (RW)):

   • urząd celny właściwy dla siedziby eksportera;

   • urząd celny właściwy dla miejsca, gdzie towary są pakowane lub ładowane do transportu wywozowego;

   • inny urząd celny w danym państwie członkowskim właściwy dla danej operacji ze względów administracyjnych.

   Po objęciu towarów procedurą wywozu można je objąć następną procedurą – procedurą tranzytu, która ułatwi przekroczenie granicy UE/UK.

  2. Import do UE towarów z UK

   1. Dopuszczenie do obrotu

    Towary nieunijne przeznaczone do wprowadzenia na rynek Unii lub przeznaczone do osobistego użytku lub konsumpcji na obszarze celnym Unii są obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu (art. 201 UKC). Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom nieunijnym unijny status celny.

   2. Tranzyt

    Jeżeli zgłoszenie celne towarów do procedury dopuszczenia do obrotu nie następuje na granicy UK/UE – to wówczas przywożone towary należy objąć procedurą tranzytu, co wiąże się z koniecznością złożenia zabezpieczenia w wysokości mogącego powstać długu celnego i należności podatkowych.

    UK z chwilą wystąpienia z UE będzie stosować, jako odrębna Umawiająca się Strona, postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD).

    Do obsługi zgłoszeń celnych tranzytowych wykorzystywany jest – Nowy Skomputeryzowany Systemem Tranzytowy (NCTS2), który umożliwia składanie zgłoszeń do procedury tranzytu oraz monitorowanie operacji tranzytowych.

    Wspólna procedura tranzytowa (WPT) rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia, a kończy się wraz z przedstawieniem towarów i towarzyszącego im zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym przeznaczenia. Po otrzymaniu właściwego komunikatu z urzędu przeznaczenia organy celne państwa wyjścia zamykają procedurę tranzytu, a zobowiązanie głównego zobowiązanego wygasa, chyba, że odnotowano jakieś nieprawidłowości.

    Istnieją dwa rodzaje wspólnej procedury tranzytowej, procedura T1 i procedura T2, które odzwierciedlają różnice w statusie przemieszczanych towarów:

    • procedura tranzytu zewnętrznego (T1) stosowana jest głównie w przypadku przemieszczania towarów nieunijnych;

    • procedura tranzytu wewnętrznego (T2) stosowana jest w przypadku przewozu towarów unijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii przez kraj lub terytorium nienależące do tego obszaru celnego, bez jakiejkolwiek zmiany statusu celnego towarów.

   3. Kontrole na granicy UE

    Import większości artykułów spożywczych wymaga, w zależności od rodzaju towaru, przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej, sanitarnej lub fitosanitarnej.

    Informacje na temat warunków przeprowadzenia tych kontroli można znaleźć na stronach internetowych:

     1. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

     2. Głównego Inspektoratu Weterynarii

     3. Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  3. Rejestracja w systemach

   Zgodnie z art. 10a Prawa celnego (PC), w naszym kraju wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

   Zasady rejestracji/aktualizacji danych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów (gospodarczych) w ramach usługi e-KLIENT (PUESC), w tym sposób uzyskania numeru EORI, określa Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego. Aktualna wersja tej instrukcji dostępna jest na stronie PUESC.

   Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale uznane – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych, które w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się działaniami regulowanymi przepisami prawa celnego) mający siedzibę na obszarze celnym Unii, zobowiązani są do zarejestrowania się – muszą mieć nadany numer EORI (Economic Operators Registration and Identification number). Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 UKC.

   Rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W Polsce organem wyznaczonym do nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Instrukcja (krok po kroku), jak uzyskać numer EORI – dla osób po raz pierwszy korzystających z PUESC – została udostępniona w zakładce EORI.

  4. Zezwolenia drogowe

   W sprawie wydawania ewentualnych zezwoleń drogowych na przewóz rzeczy do i z UK prosimy kontaktować się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Więcej informacji dostępnych na stronie GITD.

  5. Informacje o unijnych regulacjach prawnych

   Informacje na temat przepisów i formalności celnych, jakie obowiązują w UE wobec krajów trzecich zawierają m.in. specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów dwie broszury informacyjne:

   Informacja dla przedsiębiorców na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać po 12 kwietnia 2019 r. w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (PDF, 887 kB)

   Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (po 12 kwietnia 2019 r., tzw. twarde wyjście) (PDF, 1099 kB)

  6. Informacje o brytyjskich regulacjach

   W celu uzyskania informacji na temat przepisów i formalności celnych, jakie mogą/będą obowiązywać w UK (po wystąpieniu z UE) – należy kontaktować się z brytyjskimi władzami (organami). Wybrane informacje w tym zakresie mogą być dostępne w brytyjskich serwisach internetowych, np.:

 2. Miękki brexit (z umową)

  „Miękki” brexit oznaczać będzie wystąpienie UK z UE na podstawie umowy o wyjściu, która przewiduje okres przejściowy, obejmujący m.in. zasadę „stand still” (utrzymanie stanu obecnego) w kontekście obrotu towarowego. Uzgodniony okres przejściowy trwać będzie od dnia wyjścia UK, do końca 2020 r., z możliwością przedłużenia. W tym czasie zachowane zostaną dotychczasowe zasady obrotu towarowego pomiędzy UE oraz UK (brak kontroli i ograniczeń).

Źródła dodatkowych informacji

Więcej informacji o obrocie towarowym pomiędzy UE a krajami trzecimi i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a także informacje o systemach informatycznych – można znaleźć  na następujących stronach:

oraz w materiale:

Notice to sakeholders: Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of import/export licences for certain goods (PDF, 135 kB)


Należy rozważać 2 warianty:

 • uporządkowany brexit

  "Miękki" brexit oznaczać będzie - zgodnie z obecnymi założeniami - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia, która zakładać będzie obowiązywanie okresu przejściowego.

  Zgodnie z założeniami okres przejściowy ma zagwarantować pełne uczestnictwo Wielkiej Brytanii w jednolitymi rynku i unii celnej w wyniku czego zastosowanie miałyby nadal rozwiązania w zakresie obrotu wewnętrznego oraz swobodnego przepływu osób.

  Wg założeń natomiast po zakończeniu okresu przejściowego zacząć obowiązywać miałaby nowa umowa/ umowy pomiędzy UE-27 a Wielką Brytanią, która miałaby regulować m.in. aspekt wymiany handlowej czy przepływu osób.

 • bezumowny brexit

  W sytuacji "twardego" brexitu rozumianego jako wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nieuregulowanego zapisami umowy wyjścia (wyjście bez umowy) Wielka Brytania przestanie być objęta obowiązującą w ramach UE unią celną oraz jednolitym rynkiem obejmującym 4 swobody, w tym przepływu osób, stając się państwem trzecim, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

  Jedną z nich będzie przywrócenie wszelkich kontroli na granicy pomiędzy UE-27 (Unia Europejska po wystąpieniu Wielkiej Brytanii liczyć będzie 27 członków stąd skrót UE-27) a Wielką Brytanią, w tym celnych czy osobowych. W przypadku towarów przewożone i wywożone przez granicę towary pomiędzy UE-27 a Wielką Brytanią podlegać będą odprawie celnej. Wielka Brytania będzie traktowana jako tzw. państwo trzecie, z koniecznością zachowania wszelkich procedur celnych jak z państwami trzecimi (spoza UE), w tym z koniecznością składania przywozowych deklaracji skróconych w systemie ICS (w Polsce jest to AIS/ICS). Oznacza to, że wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii zastosowane znajdą formalności celne oraz w przypadku importu towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium UE-27 - należności celne. Zatem w przypadku importu lub eksportu konieczne będzie zatem zgłoszenie towarów do odpowiedniej procedury celnej w odpowiednim systemie informatycznym (w zakresie importu – jest to AIS/IMPORT, a zakresie wywozu – jest to AES). W zakresie procedury tranzytu - z chwilą wystąpienia z Unii Europejskiej Wielka Brytania stanie się stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej co oznacza, że dla przewozów towarów d/z Wielkiej Brytanii będą stosowane operacje tranzytowe w systemie NCTS (w Polsce jest to NCTS2).

Zachęcamy do odwiedzenia strony Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poświęconej formalnościom celnym po brexicie.

W przypadku osób aby podróżować do tzw. państw trzecich, należy posiadać ważny paszport oraz inne wymagane dokumenty (wiza, voucher, ubezpieczenie itp.) wymagane przez przepisy państwa trzeciego, którego granicę chcemy przekroczyć. Polityka wizowa podlega pełnej harmonizacji na poziomie unijnym, a kwestię posiadania wizy lub zwolnienia z tego obowiązku dla obywateli państw trzecich (a takim stanie się Zjednoczone Królestwo po wyjściu z UE) udających się do strefy Schengen na maksymalny okres 90 dni (w okresie 180 dni) regulowana jest poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. Nowa propozycja Komisji, przedłożona w związku z brexitem, zakłada umożliwienie bezwizowego wjazdu wszystkich obywateli brytyjskich z dniem opuszczenia UE przez UK, niezależnie od tego czy umowa wyjścia zostanie podpisana czy nie. W konsekwencji, nie należy się spodziewać szczególnych utrudnień w tym zakresie. Jednocześnie, rząd brytyjski ogłosił, że nie zamierza wprowadzać obowiązku wizowego dla obywateli państw członkowskich UE w przypadku krótkich pobytów turystycznych i służbowych. Wprowadzenie niniejszej zmiany zapewni więc pełną symetrię wzajemnych stosunków wizowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi brexitu znajdującymi się w portalu GOV.PL:


Wykonanie operacji transportowej (czyli np. przewiezienie paczki z jednego państwa Unii Europejskiej (UE) do drugiego państwa UE na zlecenie klienta) wykonuje się obecnie na podstawie tzw. listu przewozowego, wykonanego w 3 egzemplarzach, po 1 dla nadawcy, odbiorcy i wykonawcy przewozu. W chwili obecnej firmy wykonujące przewozy pojazdami o d.m.c. poniżej 3,5 t nie muszą spełniać dodatkowych wymagań, np. nie muszą posiadać licencji, nie mają obowiązku wyposażenia pojazdów w tachografy. Wobec tego po brexicie można oczekiwać zachowania status quo (z wyjątkiem ew. procedur celnych).

UE zakończyła negocjacje nad aktem prawnym, którego celem jest zapewnienie wykonywania usług transportu pasażerskiego i towarowego również w przypadku „hard brexit”, przynajmniej do końca grudnia 2020 roku. Należy podkreślić, że powyższy akt zakłada wzajemność – nie zapewnia on prawa dla polskich firmy do świadczenia usług przewozu w Wielkiej Brytanii (UK), je natomiast zapewnić ma akt prawny nad którym pracuje UK.

Jeśli wjazd do UK nastąpi przed brexitem, a powrót na terytorium UE już po „hard brexit”, z punktu widzenia obywateli UE ew. zmiany przepisów w tym okresie mogą spowodować utrudnienia na granicach – stąd rekomenduje się wstrzymanie operacji transportowych w kilku pierwszych dniach po „hard brexit”, jeśli będzie to możliwe. Takie są m.in. rekomendacje służb francuskich.

Po „twardym” brexicie bezpośredni przywóz towarów do Polski z UK może wiązać się z koniecznością przekazywania danych bezpieczeństwa dla celów analizy ryzyka, tj. składania przywozowych deklaracji skróconych. Dane te może zawierać zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu. Jeżeli towary są wprowadzane na obszar celny UE drogą morską, przywozową deklarację skróconą składa się przynajmniej dwie godziny przed przybyciem statku do pierwszego portu wprowadzenia na obszar celny UE – w przypadku towarów przywożonych z wszystkich portów UK oraz Wysp Normandzkich i wyspy Man.

Co do zasady, towary powinny się przemieścić z UK do Polski w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS (w Polsce pod nazwą NCTS2) lub procedury TIR.

W przypadku wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie długu celnego powinno obejmować obszar UK. W Polsce należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu nieprawidłowości. Również w przypadku wywozu towarów, wszystkie wywożone towary do państw trzecich z obszaru celnego UE są objęte analizą ryzyka w zakresie danych bezpieczeństwa i ochrony. Dane te, co do zasady, są przekazywane wraz ze zgłoszeniem celnym wywozowym.

Towary zawarte w przesyłkach pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (spoza UE), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

 • zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
 • są nowe, czy używane;
 • są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

Przykład zwolnienia: Zwalnia się od CŁA – przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (spoza UE) do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zwalnia się o podatku VAT – import towarów umieszczonych w (takich) przesyłkach pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

Informacje na temat przepisów i formalności celnych, jakie obowiązują w UE wobec krajów trzecich – można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej. Szereg informacji zawierają m.in. specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów dwie broszury informacyjne:

Informacja dla przedsiębiorców na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (PDF, 887 kB)

Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. twarde wyjście) (PDF, 1099 kB)

W celu uzyskania informacji na temat przepisów i formalności celnych, jakie mogą/będą obowiązywać w UK (po wystąpieniu z UE) – należy kontaktować się z brytyjskimi władzami (organami). Wybrane informacje w tym zakresie mogą być dostępne w brytyjskich serwisach internetowych oraz informacja o stawkach celnych jakie mają obowiązywać w UK po „twardym” brexicie