Nowelizacja ustawy CIT


Publikacja ustawy z 5 czerwca 2020 r.

13.07.2023

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 19 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1065 (Dz. U. poz. 1065), w zakresie podatku CIT przede wszystkim:

  • dostosowuje - od 1 stycznia 2021 r. - przepisy ustawy CIT do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. poprzez przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,
  • doprecyzowuje - od 1 stycznia 2021 r. - przepisy dot. tzw. ulgi na złe długi –rozliczenie tzw. złych długów dotyczyć będzie zarówno podatników rozliczających zaliczki na podatek miesięcznie, jak również tych, którzy rozliczają się kwartalnie,
  • wprowadza możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkami wskazanymi w art. 14.