Ulga e-Toll


Od 29 czerwca 2021 roku obowiązuje w podatku dochodowym ulga związana z wydatkami związanymi z wdrożeniem systemu do poboru opłat e-TOLL

03.01.2022

Kto może skorzystać z ulgi

Każdy przedsiębiorca korzystający w 2021 r. z usługi e-Toll. Poniesione wydatki i opłaty

Na czym polega ulga / co można odliczyć

Ulga polega na odliczeniu od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe:

  • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego [1],
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jaka jest wysokość ulgi

Maksymalnie można odpisać kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Nie może być ich więcej niż pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd opłacony elektronicznie z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 r., a jeśli rok podatkowy podatnika jest inny niż kalendarzowy,  odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 r.

Przypisy

[1] definicje w art. 13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

Podstawa prawna

art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych