COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

07.12.2020

Zmiany od 1 grudnia 2020 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami antykryzysowymi, wspierających podatników w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Wydłużenie dotyczy m.in. terminów:

 • rozliczania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • możliwości zaliczania do kosztów podatkowych poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny wartości środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, rękawiczek, okularów) - do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • prawa do uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (B+R) - do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • prawa do stosowania w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, 5% stawki podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 (IP BOX), osiągniętego przez podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 ,
 • dla tzw. zatorów płatniczych, znowelizowane przepisy zwalniają z obowiązku podwyższenia podstawy obliczenia podatku przez dłużnika nie tylko przy obliczaniu zaliczek na podatek, ale również w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Podobnie, w przypadku wierzycieli, skrócony termin z 90 do 30 dni, po którym mogą odliczyć nieopłacone wierzytelności, będą mogli stosować również w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym obowiązywał stan epidemii. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, powyższe zasady stosuje się do końca roku kalendarzowego,  w którym odwołano stan epidemii,
 • zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, do którego obowiązani są podatnicy będący właścicielami budynków, które zostały przez nich oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu - do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany, w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ponadto ustawa:

- rozszerza zakres podmiotowy odliczanych darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które podatnik poniósł w związku z udzieleniem pomocy (nieodpłatnego świadczenia) na rzecz podmiotów biorących udział w walce z COVID-19, np. szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie, otrzymana pomoc nie będzie dla tych podmiotów przychodem podlegającym opodatkowaniu,

- uznaje  za spełniony warunek osiągnięcia przez podatkową grupę kapitałową udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%, w roku podatkowym, który zakończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r., jeżeli podatkowa grupa kapitałowa poniosła w 2021 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Tarcza 4.0. w podatku CIT

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19 (Dz. U. poz. 1086), czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0., w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadza następujące rozwiązania:

 1. epizodyczne zwolnienie - za okres od marca do grudnia 2020 r. - z podatku od przychodów z budynków, do którego obowiązani są podatnicy będący właścicielami budynków, które zostały przez nich oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu. Zastępuje ono dotychczasową regulację zakładającą przedłużenie terminu zapłaty podatku od ww. przychodów. Podatnicy będą mogli uzyskać zwrot wpłaconego już podatku - art. 38ha ustawy CIT;
 2. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 – art. 38t ustawy CIT;
 3. zmiany w zakresie tzw. zatorów płatniczych - art. 38o ustawy CIT:
  • wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19, będzie mógł pomniejszyć dochód dla celów obliczenia zaliczki o nieuregulowaną wierzytelność, już po upływie 30 dni, od dnia upływu terminu jej płatności,
  • wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19 i który w 2020 r. wpłaca zaliczki uproszczone, będzie mógł je pomniejszyć o część nieuregulowanej wierzytelności do wysokości:
   • 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo
   • 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników;
 4. przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. skarbowych papierów wartościowych oraz ich zbycie przez Agencję, nie będzie skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - art. 38u ustawy CIT;
 5. rozszerzenie zakresu podmiotowego odliczanych darowizn poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - art. 38g ustawy CIT;
 6. rozszerzenie zakresu przedmiotowego odliczanych darowizn poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. - art. 38p ustawy CIT:
  • organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, szkolnym schroniskom młodzieżowym, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii),
  • organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego.
 7. odliczenie darowizn wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z istniejącą sytuacją COVID-19, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego - art. 38g ust. 2a ustawy CIT, jeżeli:
  • przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację wskazanemu podmiotowi, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
  • organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane;
 8. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, domom pomocy społecznej. Rozwiązanie to jest możliwe, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne - art. 38r ustawy CIT. Preferencja obejmuje także darowizny laptopów i tabletów nie starszych niż 3 lata przekazanych wskazanym wyżej podmiotom w pkt 6;
 9. wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu wartości darowizn otrzymanych przez m.in. placówki lecznicze oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej, organy prowadzące placówki oświatowe,  w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - art. 38s ustawy CIT;
 10. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku CIT[1].

 

Przypis

[1] art. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID‑19

Ponowne przedłużenie terminu do przesłania informacji podatkowej IFT-2

Na mocy rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 962) ponownie przedłużony został termin do sporządzenia i przesłania informacji IFT-2R.

Więcej informacji w Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2.

Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2 i ORD-U

Na mocy rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 563) przedłużony został termin przesyłania informacji IFT-2 oraz ORD-U.

Więcej informacji w Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2R i ORD-U.

Przedłużony termin do złożenia zeznania CIT

Na mocy rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) przedłużony został termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) oraz wpłaty należnego podatku.

Więcej informacji w Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT.

Informacje dla przedsiębiorców

Na stronie gov.pl - Tarcza antykryzysowa dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych zmian dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. na temat:

 • Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych
 • Wyłączenia stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
 • Odliczenia kosztów B+R od dochodu
 • Ulgi IP Box

Darowizny na walkę z COVID-19

Każdy kto wspomaga walkę z koronawirusem może zapłacić niższy podatek dochodowy. Od podstawy opodatkowania podatkiem CIT można odliczyć darowizny (rzeczowe lub pieniężne) przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Więcej informacji na temat odliczeń w Darowizny przekazane na walkę z COVID-19.

 

Objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19

Objaśnienia zawierają wyjaśnienia m.in. dotyczące rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)