Kontrole cen transferowych


Procedura prowadzenia kontroli w zakresie cen transferowych.

Procedura prowadzenia kontroli w zakresie cen transferowych jest uzależniona od organu, który prowadzi kontrolę. W przypadku gdy organem tym jest naczelnik urzędu skarbowego, zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast kiedy organem prowadzącym jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, to zastosowanie mają przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Do czynności weryfikacyjnych w zakresie cen transferowych mają zastosowanie przepisy:

  • w przypadku osób prawnych:
    • art. 9a i art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
    • rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz trybu i sposobu eliminowania opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych;
  • w przypadku osób fizycznych:
    • art. 25 i 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    • rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz trybu i sposobu eliminowania opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.