VI Forum Cen Transferowych z nowymi rekomendacjami


Rekomendacje VI Forum Cen Transferowych - kryteria selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych, sporządzanie analizy zgodności i stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

28.11.2023
Biały baner z godłem  Polski i napisem Ministerstwo Finansów. W tle ekran prezentacji. Czerwony napis FCT na szarym zarysie mapy świata. Pod nim szary napis Forum Cen Transferowych.

 

  • VI Forum Cen Transferowych (FCT) odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Finansów (MF) z udziałem przedstawicieli biznesu, firm doradczych, organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także MF i Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi przez FCT, które dotyczą: kryteriów selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych, sporządzania analizy zgodności oraz stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN).
  • Podczas Forum odbyła się także dyskusja nt. raportowania schematów podatkowych (MDR) w świetle przepisów o cenach transferowych.

Kolejne rekomendacje FCT

Uczestnicy Forum po dyskusji zaakceptowali rezultaty prac grup roboczych nr 1, 2 i 3, tj. rekomendacje dotyczące:

  • kryteriów selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych,
  • sporządzania analizy zgodności,
  • stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN).

Dziękujemy członkom grup roboczych, a także wszystkim uczestnikom Forum, za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie rekomendacji.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem o FCT, dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów, a Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów. MF może jednak wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez Forum w pracach dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Tym samym rekomendacje przyjęte podczas VI Forum mogą zostać uwzględnione podczas prac nad objaśnieniami do przepisów w zakresie cen transferowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Prace grup roboczych

Zgodnie z decyzją Forum grupa robocza nr 1 będzie kontynuować prace nad analizami porównawczymi oraz zajmie się tematem informacji o cenach transferowych (TP-R). Z kolei grupa robocza nr 2, w związku z przyjęciem rekomendacji dotyczącej sporządzania analizy zgodności, zakończyła swoje prace.

Uczestnicy obu grup odebrali podziękowania podpisane przez ministra finansów Mariana Banasia za wkład w prace nad rekomendacjami Forum.

Podczas FCT rozmawiano również o efektach prac pozostałych grup roboczych, które dotyczą:

  • opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM) - grupa robocza nr 3,
  • restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych - grupa robocza nr 4.

Na kolejnym posiedzeniu Forum planowana jest prezentacja projektów rekomendacji w ww. obszarach do akceptacji FCT.

Planowane jest ponadto powołanie kolejnej grupy roboczej, która zajmie się zagadnieniem wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box). Prace w ramach tej grupy roboczej toczyć się będą we współpracy z przedstawicielami Departamentu Podatków Dochodowych MF, odpowiedzialnym za regulacje w zakresie IP Box.

Raportowanie schematów podatkowych a ceny transferowe

W odpowiedzi na postulaty uczestników Forum, jednym z zagadnień omawianych podczas VI posiedzenia było raportowanie schematów podatkowych (MDR) w kontekście cen transferowych. Dyskusję w tym temacie poprzedziła prezentacja przedstawicieli Departamentu Systemu Podatkowego MF, odpowiedzialnego za zagadnienie MDR. Uczestnicy Forum wyrazili chęć kontynuowania prac nad tym zagadnieniem.

Kiedy następne posiedzenie Forum

Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych jest planowane na 3 września 2019 r.

Ostateczny termin zostanie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej MF co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowy opis kwalifikacji na FCT znajduje się w § 5 zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Przypominamy, że kwalifikacja uczestników FCT następuje wyłącznie po publikacji komunikatu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji podanych w ogłoszeniu. Informujemy też, że zgłoszenia na posiedzenie Forum, przesłane przed publikacją komunikatu, nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania