Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, w którym opisano najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, wchodzące w życie od 1 lipca 2021r.

07.12.2021
 1. 1. Obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej1

  Wprowadzamy obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl)

  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).
 2. 2. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych

  obowiązuje np. w przypadku:

  • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
  • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
  • opodatkowania:
   • wyrobów węglowych,
   • energii elektrycznej,
   • suszu tytoniowego,
   • wyrobów gazowych.

  Rodzaje deklaracji2

  • AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
  • AKC-WW - podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
  • AKC-WG - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
  • AKC-EN - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
  • AKC-ST/AKC-STn - dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.
   • AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
   • AKC-WW - podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
   • AKC-WG - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
   • AKC-EN - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
   • AKC-ST/AKC-STn - dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

  Termin składania deklaracji

  • do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
  • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25 dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.
  Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje  zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową  lub wyroby zwolnione to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania  deklaracji za okresy kwartalne.

  W przypadku podatnika, który składa deklaracje za miesięczne okresy rozliczeniowe, obowiązek wykazania wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego lub stawką zerową w deklaracji podatkowej składanej za kwartalny okres rozliczeniowy (AKC-KZ) może wystąpić  wyjątkowo. Będzie to sytuacja gdy - w ramach danego kwartału – będzie miesiąc, w którym ten podatnik nie będzie miał do zadeklarowania wyrobów opodatkowanych stawką pozytywną. W  takim kwartale złoży zarówno deklarację za okres miesięczny oraz deklarację za okres kwartalny. W takim przypadku jednak deklaracja za kwartalny okres rozliczeniowy winna objąć  jedynie wyroby zwolnione od podatku akcyzowego lub opodatkowane stawką zerową, których nie było można wykazać w deklaracji składanej za miesięczny okres rozliczeniowy, gdyż nie było w takim miesiącu(ach) do zadeklarowania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką pozytywną.

  Przykład 1: podmiot prowadzący skład podatkowy posiadający w składzie podatkowym alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dokonuje wyprowadzenia z tego składu podatkowego alkoholu etylowego oraz dostarcza z tego składu podatkowego do podmiotów uprawnionych alkohol etylowy zwolniony od akcyzy lub przeznacza alkohol etylowy zwolniony od akcyzy do zużycia we własnym składzie podatkowym. W deklaracji AKC-4/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego) w części F. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” podmiot wykazuje cały alkohol etylowy, w tym zwolniony, podając jego kod CN, stawkę podatku i ilość. Obliczony podatek akcyzowy w części C. formularza AKC-4/A „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 11) zostanie następnie obniżony o kwotę akcyzy, jaka byłaby należna do zapłaty, gdyby nie miało zastosowania zwolnienie od akcyzy (poz. 12). W rezultacie, kwota podatku do zapłaty nie obejmie alkoholu zwolnionego, ale pozyskana zostanie informacja o ilościach wyrobów akcyzowych oraz o kwocie zwolnień.

  Przykład 2: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C deklaracji AKC-WW  „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje obie grupy wyrobów, a obliczoną kwotę podatku od tych wyrobów w części D. deklaracji „WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 105) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 106).

  Przykład 3: podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. formularza AKC-4/L3 „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje obie grupy wyrobów, a obliczoną kwotę podatku od tych wyrobów w części B. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 7) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 8).

 3. 3. Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny

  Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

  • objętych zwolnieniem od akcyzy4,
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
   - dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

  W deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ) w części C w kolumnie „d” podatnik wykazuje ilości wyrobów akcyzowych, a w kolumnie „e” stawkę podatku akcyzowego, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego. W przypadku wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową5 podatnik wpisuje w kolumnie „e” stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ6.

  W obecnie procedowanym rozporządzeniu w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351758) planowana jest modyfikacja opisu kolumny „e”, tak by w przypadku wyrobów  objętych zerową stawką podatku akcyzowego podatnicy wpisywali 0.

  UWAGA!  Deklaracje kwartalne złożą m.in.:

  1. podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,
  2. podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

  Deklaracja: AKC-KZ (deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego)7

  Termin składania deklaracji

  do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25 listopada 2021 r.

  Przykład 1: skład podatkowy posiadający jedynie wyroby ze stawką zerową (np. wyroby dla przemysłu chemicznego),

  Przykład 2: skład podatkowy posiadający gaz skroplony np. propan-butan i dokonujący rozlewu całości tego gazu do butli gazowych,

  Przykład 3: podmiot dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu wyłącznie w zakresie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy.

 4. 4. Obowiązek składania deklaracji uproszczonych

  1. W przypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady wypełniania deklaracji uproszczonej nie ulegają Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

   Deklaracja: AKC-UA (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa)8

   Termin złożenia deklaracji

   do 10 dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego

   Przykład:    nabycie wewnątrzwspólnotowe np. płynu do papierosów elektronicznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej.

  2. W przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji uproszczonej. Deklaracja ta oprócz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego obejmuje nowy przedmiot opodatkowania, tj.  dokonanie zmiany konstrukcyjnej, w pojeździe ciężarowym lub specjalnym zarejestrowanym w kraju, zmieniającej rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego akcyza nie została zapłacona i gdy nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej opodatkowanej czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu albo sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego. 

   Dodatkowo, w przypadku samochodu osobowego będącego współwłasnością kilku osób deklarację składa jeden ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli (w deklaracji wykazywane są dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli). Deklaracja obejmuje całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego.

   W przypadku składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) możliwe jest opatrzenie deklaracji podpisem zaufanym9.

   Deklaracja: AKC-US (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych)10

   Termin złożenia deklaracji

   14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia  - w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

   Jeżeli czynność dokonania w zarejestrowanym pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj na samochód osobowy nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tego tytułu będzie liczony dopiero od 1 lipca 2022 r.

   Przykład: W październiku 2021 r. podmiot dokonał zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. samochód kempingowy. Obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tytułu dokonania tej czynności rozpocznie swój bieg z 1 lipca 2022 r. bez względu na okoliczność np. wcześniejszego złożenia w urzędzie komunikacji zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu.

 5. 5. Nowy obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne

  W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne.

  W kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ),  w części C w kolumnie „d” podatnik wykazuje ilości wyrobów11, a w kolumnie „e” właściwej dla wpisania stawki podatku, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki wpisuje stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ12.

  Deklaracja: AKC-UAKZ (kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego)13

  Termin złożenia deklaracji

  do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10 listopada 2021 r.

  W przypadku niespełnienia warunków do zastosowania stawki zerowej ma zastosowanie stawka pozytywna i obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji uproszczonej w sprawie  podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).
 6. 6. Kto nie składa deklaracji po 1 lipca 2021 r.

  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
   Wyłączenie to nie dotyczy podatników składających deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. CNG, LNG14 
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy np. gospodarstwa domowe, które posiadają zamontowane panele fotowoltaiczne i zużywają wyprodukowaną przez te panele energię elektryczną na własne potrzeby,
  • podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego np. podmioty, które zużywają wyroby podlegające zwolnieniu ze względu na ich przeznaczenie poza składem podatkowym.