Zmiana definicji płynu do e-papierosów


28.11.2023

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w trakcie procedowania w Sejmie RP projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2764 ) Ministerstwo Finansów przedstawia następujące wyjaśnienia dotyczące proponowanego doprecyzowania definicji płynu do papierosów elektronicznych.

Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definiuje płyn do papierosów elektronicznych jako roztwór, czyli w powszechnym rozumieniu tego pojęcia jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej związków chemicznych. Tymczasem ani gliceryna ani glikol takimi mieszaninami nie są.

Zatem nie spełniają one przesłanki wynikającej z przedmiotowej definicji.

Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definiuje płyn do papierosów elektronicznych jako roztwór, czyli w powszechnym rozumieniu tego pojęcia jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej związków chemicznych. Tymczasem ani gliceryna ani glikol takimi mieszaninami nie są.

Zatem nie spełniają one przesłanki wynikającej z przedmiotowej definicji.

W stosunku do obecnego stanu prawnego doprecyzowano pojęcie „przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych” zgodnie z ratio legis tego przepisu. Oznacza to, że warunkiem zakwalifikowania wyrobu jako płyn do e-papierosów będzie jego użycie albo możliwość takiego użycia w papierosach elektronicznych wynikająca z jego składu i właściwości fizykochemicznych.

Poszczególne komponenty, które nie stanowią roztworu lub ich skład i właściwości fizykochemiczne nie wskazują na użycie w papierosach elektronicznych w celu efektywnej konsumpcji, jak np. sama gliceryna czy glikol, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Podobnie nie będzie podlegała akcyzie produkcja i dystrybucja glikolu propylenowego czy gliceryny oraz ich użycie np. w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej. Także sprzedaż glikolu lub gliceryny przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy, w którym produkowany jest płyn do e-papierosów nie podlega akcyzie. Natomiast wszystkie sporządzone w składzie podatkowym półprodukty wchodzą w procedurę zawieszenia akcyzy, więc akcyza jest płacona po opuszczeniu procedury.

Zmieszanie gliceryny lub glikolu z innymi substancjami np. aromatami może stanowić przesłankę do uznania takiego roztworu jako płyn do e-papierosów, jeśli z okoliczności sprzedaży będzie wynikać przeznaczenie do użycia w papierosach elektronicznych.

Przykładowo:

Gliceryna oferowana na sprzedaż w aptece zarówno w chwili obecnej jaki po zmianach  nie będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą.

Tak samo glikol propylenowy używany do produkcji żelu do mycia nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Jednak sprzedaż wyrobu oferowanego jako aromat do kominka, zawierający mieszaninę glikolu, gliceryny, substancji zapachowej i nikotyny będzie podlegała akcyzie.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych odpowiednie komentarze dotyczące wprowadzonej zmiany dotychczasowej definicji zostaną niezwłocznie przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu ujednolicenia stosowania i interpretowania zmienionej regulacji.