Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022


Od 1 stycznia 2022 r., na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2264 [1] zmieniło się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

10.10.2022

 

Uproszczony dokument towarzyszący to dokument stosowany (w formie papierowej) w wewnątrzunijnym przemieszczaniu:

  • wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy),
  • alkoholu etylowego całkowicie skażonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 [2].

Zmiana rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 [3]stanowi konsekwencję wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. przepisów unijnych w zakresie certyfikatów wydawanych dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych. W związku z tymi przepisami dodatkowe informacje w zakresie certyfikacji należy również zamieszczać w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2022 r. straciło moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych [4], które w przepisach krajowych określało wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Utrata mocy obowiązującej powyższego rozporządzenia nastąpiła w wyniku uchylenia fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposobu obiegu jego kart oraz warunków, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący [5].Upoważnienie to uchyliła ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  [6].

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zostało natomiast zastąpione przez nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji dotyczącej zwrotu akcyzy oraz przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 6 i art. 55 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym [7].

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 r. stosuj bezpośrednio rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające unijny wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Polska obowiązująca wersja tego dokumentu, wraz ze wzorem formularza uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest opublikowana w Sprostowaniu do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 [8].

Ponieważ Komisja Europejska nie opublikowała skonsolidowanej wersji rozporządzenia nr 3649/92 uwzględniającej zmiany wprowadzone rozporządzeniem nr 2021/2264, wypełniając formularz uproszczonego dokumentu towarzyszącego musisz sam uzupełnić ten dokument o dane zawarte w rozporządzeniu nr 2021/2264.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2264 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3649/92 w odniesieniu do objaśnień do uproszczonego dokumentu towarzyszącego dla certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

[2] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

[3] Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

[5] Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego, a także warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty.

[6] Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

[7] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

[8] Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92