O Forum Akcyzowym


Podstawowe informacje dotyczące Forum Akcyzowego: czym jest Forum, jak wziąć udział w posiedzeniu, prace grup roboczych

22.06.2021

Logo Forum Akcyzowe

Czym jest Forum Akcyzowe

Forum Akcyzowe jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powołanym na podstawie zarządzenia z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie Forum Akcyzowego (dokument dostępny w Pliki do pobrania).

Forum to sprawdzony sposób dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi. Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, a od 2019 r. działa także Forum MDR. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i została wprowadzona także dla podatku akcyzowego. Z przedstawicielami różnych branż rozmawiamy też podczas spotkań z cyklu Dialog z Biznesem.

Do zadań Forum Akcyzowego należy opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opinii, analiz, wniosków oraz propozycji usprawnienia i poprawy efektywności funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum odbywają się co najmniej raz na pół roku. Zwołuje je przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ogłoszenie o posiedzeniu Forum można znaleźć także w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące.

Udział w Forum biorą udział osoby zainteresowane, które zgłoszą swój udział na podstawie ogłoszenia o posiedzeniu Forum, a także zaproszeni eksperci. Zgłoszenie udziału jest możliwe za pośrednictwem formularza wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia. Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników Forum może być ograniczona. Agenda oraz szczegółowe zasady udziału w Forum są każdorazowo publikowane w ogłoszeniach o kolejnym posiedzeniu Forum.

Prace grup roboczych

Formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów podatku akcyzowego w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych. Członkowie grup roboczych są wskazywani spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grup roboczych toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu Forum Akcyzowego. Wynikami prac grup roboczych są uzgodnione dokumenty, zatwierdzane przez Forum jako rekomendacje Forum Akcyzowego i publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rekomendacje przyjęte przez Forum Akcyzowe stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia i informacje bieżące

Ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum Akcyzowego: zaproszenia, podsumowania i inne

Dokumenty Forum Akcyzowego

Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum Akcyzowego: raporty podsumowujące, rekomendacje, agendy i inne