COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

Spis treści

Zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 377) – okres obowiązywania 4 marca – 16 marca 2020 r.,
 2. z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 500) – okres obowiązywania 23 marca – 27 marca 2020 r.),
 3. z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 544) – okres obowiązywania 28 marca – 3 kwietnia 2020 r.
 4. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 596) – okres obowiązywania do 17 kwietnia 2020 r.
 5. z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 693) – okres obowiązywania do 30 kwietnia 2020 r.

Istota regulacji

Wprowadzenie zwolnienia z podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych, na warunkach określonych rozporządzeniem.

Warunki te to:

 • wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych,
 • obecność kontrolującego przy wykonywaniu czynności podlegających kontroli celno-akcyzowej polegającej na wykonywaniu czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu producenta lub podmiotu konfekcjonującego oraz przy przyjęciu produktów biobójczych do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • dostarczenie gotowych produktów biobójczych Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ich przeznaczenie na potrzeby związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Adresaci

Wszystkie podmioty spełniające warunki zwolnienia.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone

Termin

Zwolnienie obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r.

Wróć do spisu treści

Warunki zwolnień dot. sprzedaży wyrobów węglowych

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Istota regulacji

Okresowe wprowadzenie możliwości dokonywania jednorazowych sprzedaży wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, w ilości przekraczającej 200 kg, a nie przekraczającej 3000 kg jednorazowo bez spełnienia warunku:

 1. o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym obowiązku uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy;
 2. o którym mowa w art. 31a ust. 3d ustawy, wskazującego na obowiązek dołączenia oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, do faktury lub listy osób uprawnionych do odbioru deputatu węglowego, o której mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, lub złożenia takiego oświadczenia na fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane;
 3. o którym mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, dotyczącym obowiązku okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku finalnego nabywcy węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Zniesione czasowo obowiązki powinny zostać dopełnione w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Adresaci

Pośredniczące podmioty węglowe oraz finalni nabywcy wyrobów węglowych.

Aktualny etap wdrożenia

Projekt po uzgodnieniach wewnętrznych – przekazany do akceptacji Departamentu Prawnego przed przekazaniem do podpisu.

Termin

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem ogłoszenia i być stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Wróć do spisu treści

 

Warunki zwolnień LPG

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Istota regulacji

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wypełniania niektórych warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy pozostałych węglowodorów gazowych (LPG). Zmiany dotyczą:

 1. braku obowiązku okazywania AKC-PR do czasu jego uzyskania. Jednocześnie po uzyskaniu AKC-PR podmiot zużywający byłby zobowiązany do jego okazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms;
 2. dopuszczenie możliwości potwierdzania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W przypadku natomiast dostaw realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy LPG realizowanej w procedurze zwolnienia, czasowe odstąpienie od warunku pozyskiwania potwierdzeń na dokumencie dostawy,
 3. czasowe wyłączenie obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nabywającą gaz LPG, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Zniesione czasowo obowiązki, z wyłączeniem obowiązku, o którym mowa w pkt 1, powinny zostać dopełnione w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Adresaci

Podmioty uczestniczące w realizacji dostaw gazu LPG w tym podmioty zużywające prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem gazu LPG.

Aktualny etap wdrożenia

Projekt po uzgodnieniach wewnętrznych – przekazany do akceptacji Departamentu Prawnego przed przekazaniem do podpisu.

Termin

Projektowany akt normatywny ma wejść w życie z dniem ogłoszenia i być stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, przez okres obowiązywania  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Wróć do spisu treści

Środki skażające alkohol etylowy

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 501),
 2. z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 543),
 3. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 592).

Istota regulacji

Wprowadzenie dodatkowych środków skażających alkohol etylowy zużywany do produkcji środków biobójczych - alkohol benzylowy 3000 ml (od dnia 21 marca br.) oraz aceton 750 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol (od dnia 4 kwietnia br.).

Adresaci

Podmioty dokonujące skażania alkoholu etylowego oraz producenci produktów biobójczych.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone.

Termin

Obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r.

Wróć do spisu treści

Zwolnienia z podatku akcyzowego - piwo

Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające  rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Istota regulacji

Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości obniżenia kwoty podatku akcyzowego przypadającej do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym, o kwotę akcyzy zapłaconej od piwa w poprzednich okresach rozliczeniowych, które zostało zwrócone do podatnika w związku z jego wycofaniem z rynku na skutek utraty terminu przydatności do spożycia. Obniżenie będzie dotyczyć piwa, które zostało zniszczone z powodu przekroczenia terminu jego przydatności do spożycia w tym na skutek zbyt długiego okresu składowania.

Adresaci

Składy podatkowe lub podatnicy podatku akcyzowego od piwa przyjmujący piwo zwracane m.in. przez lokale gastronomiczne lub małe sklepy.

Aktualny etap wdrożenia

Konsultacje wewnętrzne.

Termin

Możliwość skorzystania ze zwolnienia będzie ograniczona czasowo.

Wróć do spisu treści

 

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)