COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

01.10.2021

Spis treści

Zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 377) – okres obowiązywania 4 marca – 16 marca 2020 r.,
 2. z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 500) – okres obowiązywania 23 marca – 27 marca 2020 r.),
 3. z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 544) – okres obowiązywania 28 marca – 3 kwietnia 2020 r.
 4. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 596) – okres obowiązywania do 17 kwietnia 2020 r.
 5. z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 693) – okres obowiązywania do 30 kwietnia 2020 r.

Istota regulacji

Zostało wprowadzone zwolnienie z podatku akcyzowego dla alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.

Dla skorzystania ze zwolnienia musiałeś spełnić warunki określone rozporządzeniem.

Warunki te to:

 • wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych,
 • obecność kontrolującego przy czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu oraz przy przyjęciu produktów biobójczych do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • dostarczenie gotowych produktów biobójczych ww. podmiotom oraz ich przeznaczenie na potrzeby związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Adresaci

Wszystkie podmioty spełniające warunki zwolnienia.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone

Termin

Zwolnienie obowiązywało do 30 kwietnia 2020 r.

Wróć do spisu treści

Warunki zwolnień dot. sprzedaży wyrobów węglowych

Ograniczenie warunków zwolnień dotyczących sprzedaży wyrobów węglowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2248)

Istota regulacji

Jeśli jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym i sprzedajesz finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyroby węglowe w ilości przekraczającej jednorazowo 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg, nie musisz spełnić ustawowego warunku [1], tj. uzyskać od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Adresaci

Pośredniczące podmioty węglowe oraz finalni nabywcy wyrobów węglowych.

Aktualny etap wdrożenia

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 roku pod pozycją 2248.

Termin

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).


[1]Zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych – uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz:

 • wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż albo
 • sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego.

Wróć do spisu treści

Środki skażające alkohol etylowy

Rozporządzenie Ministra Finansów:

 1. z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 501),
 2. z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 543),
 3. z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 592).

Istota regulacji

Zostały wprowadzone dodatkowe środki skażające alkohol etylowy zużywany do produkcji środków biobójczych - alkohol benzylowy 3000 ml (od dnia 21 marca br.) oraz aceton 750 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol (od dnia 4 kwietnia br.).

Adresaci

Podmioty dokonujące skażania alkoholu etylowego oraz producenci produktów biobójczych.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone.

Termin

Obowiązywało do 30 kwietnia 2020 r.

Wróć do spisu treści

Obniżenie akcyzy od piwa

Skorzystaj z możliwości obniżenia akcyzy z tytułu piwa wycofanego z rynku

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 985) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2388).

Istota regulacji

Jeśli jesteś podmiotem prowadzącym skład podatkowy lub podatnikiem podatku akcyzowego masz możliwość obniżenia kwoty podatku akcyzowego przypadającej do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym, o kwotę akcyzy zapłaconej od piwa w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Obniżenie możesz zastosować do piwa, które zostało wycofane z rynku oraz zniszczone z powodu przekroczenia terminu jego przydatności do spożycia w tym na skutek zbyt długiego okresu składowania.

Adresaci

Podmioty prowadzące składy podatkowe lub podatnicy podatku akcyzowego od piwa przyjmujący piwo zwracane m.in. przez lokale gastronomiczne lub sklepy.

Aktualny etap wdrożenia

Wdrożone

Termin

Ze zwolnienia możesz skorzystać w terminie do końca 6. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Wróć do spisu treści

 

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)