Weryfikacja numeru VAT UE kontrahentów


Informacje dotyczące weryfikacji numeru VAT UE kontrahentów z Irlandii Północnej (w zakresie dostaw i nabyć towarów)

13.07.2023

Weryfikacja numeru VAT UE kontrahentów z Irlandii Północnej (w zakresie dostaw i nabyć towarów) będzie możliwa, zarówno na stronie Komisji Europejskiej, jak i za pośrednictwem Biura wymiany Informacji Podatkowych, BWIP - za pomocą identyfikatora z prefiksem XI.

W jaki sposób będzie można rozróżnić czy kontrahent działa na terytorium Irlandii Północnej? czy ich nr VAT będą dalej aktywni w VIES?

Na podstawie przyjętego Protokołu w sprawie Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. przepisy unijne dotyczące VAT (Dyrektywa 2006/112/EC) w odniesieniu do towarów będą miały zastosowanie do Irlandii Północnej. W związku z powyższym, Rada UE 20 listopada 2020 r. przyjęła dyrektywę nr 2020/1756 zmieniającą dyrektywę 2006/112/EC w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji osób opodatkowanych z Irlandii Północnej, która ustanawia dla podmiotów z Irlandii Północnej identyfikator podatkowy z prefiksem XI. Powołana wyżej dyrektywa zostanie transponowana do polskiego porządku prawnego między innymi poprzez zmianę formularzy i schem informacji podsumowujących VAT UE oraz ich korekt poprzez umożliwienie od stycznia 2021 roku wskazania numeru identyfikacji kontrahenta z Irlandii Północnej z prefiksem XI. Wobec powyższego, polscy podatnicy w odniesieniu do kontrahentów z Irlandii Północnej wskazywanych w informacjach podsumowujących za okres od 2021 roku powinni używać identyfikatorów z prefiksem XI.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że postanowienie art. 51 ust. 1 Umowy Wyjścia (Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01) wskazuje, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie możliwe jest również wskazywanie w informacjach podsumowujących VAT UE lub ich korektach za okresy po 31 grudnia 2020 r. także kontrahentów z Wielkiej Brytanii z identyfikatorem z prefiksem GB.

W związku z powyższym od 1.1.2021 kontrahenci z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą identyfikatora z prefiksem XI (dotyczy to kontrahentów z Irlandii Północnej w zakresie dostaw i nabyć towarów), pozostali kontrahenci z Wielkiej Brytanii będą identyfikowani za pomocą identyfikatora z prefiksem GB. Różny prefiks pozwala na odróżnienie kontrahentów z Irlandii Północnej. W systemie VIES aktywność kontrahentów z Irlandii Północnej zostanie odnotowana.

Jak będzie wyglądała możliwość potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Irlandii Północnej? Chodzi o nowy prefiks „XI”. Czy odbywać się to będzie jak dotychczas, tj. przez stronę internetową KE, ewentualnie zapytanie do BWIP w Koninie?

Weryfikacja numeru VAT UE kontrahentów z Irlandii Północnej (w zakresie dostaw i nabyć towarów) będzie możliwa zarówno na stronie Komisji Europejskiej , jak i za pośrednictwem Biura wymiany Informacji Podatkowych, BWIP - za pomocą identyfikatora z prefiksem XI.

Czy dotychczasowe numery VAT podmiotów brytyjskich będą nadal aktualne i będą różnić się jedynie brakiem przedrostka GB przed ciągiem cyfr?

W związku z brzmieniem art. 51 ust. 1 Umowy Wyjścia (Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01), zgodnie z którym Dyrektywa Rady 2006/112/WE ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie możliwe jest również wskazywanie w informacjach podsumowujących VAT UE lub ich korektach za okresy po 31 grudnia 2020 r. także kontrahentów z Wielkiej Brytanii z identyfikatorem z prefiksem GB.

Czy po 01.01.2021 numery VAT kontrahentów z WB nadal będą poprzedzone literami GB?

W związku z brzmieniem art. 51 ust. 1 Umowy Wyjścia (Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01), zgodnie z którym Dyrektywa Rady 2006/112/WE ma zastosowanie do towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa na terytorium państwa członkowskiego i w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że wysyłka lub transport rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie możliwe jest również wskazywanie w informacjach podsumowujących VAT UE lub ich korektach za okresy po 31 grudnia 2020 r. także kontrahentów z Wielkiej Brytanii z identyfikatorem z prefiksem GB.